Barnarbete och tvångsarbete

Miljontals människor i världen är utsatta för tvångsarbete och/eller barnarbete, och antalet ökar. Sådant arbete kränker de mänskliga rättigheterna och kan orsaka betydande fysiska och psykiska skador, samt ha en negativ påverkan på såväl individers som samhällets utveckling. Företag har ett ansvar att respektera arbetstagares rättigheter och säkerställa att de inte använder eller bidrar till barnarbete eller tvångsarbete.

Miljontals människor i världen är utsatta för tvångsarbete och/eller barnarbete, och antalet ökar. Sådant arbete kränker de mänskliga rättigheterna och kan orsaka betydande fysiska och psykiska skador, samt ha en negativ påverkan på såväl individers som samhällets utveckling. Företag har ett ansvar att respektera arbetstagares rättigheter och säkerställa att de inte använder eller bidrar till barnarbete eller tvångsarbete.

Arbetstagarnas rättigheter omfattar både lagstadgade rättigheter och mänskliga rättigheter som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Dessa ingår i den internationella rätten och finns inskrivna i olika typer av internationella avtal som ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) kärnkonventioner. Avskaffande av tvångsarbete och barnarbete ingår även i de globala målen för hållbar utveckling (SDG:erna)1.

Det fanns uppskattningsvis160 miljoner barn som tvingades till barnarbete år 2020 – vilket motsvarar nästan 10 procent av alla barn i världen. Det innebär en ökning med 8,4 miljoner på fyra år. Antalet vuxna i tvångsarbete ökar också, och 2022 var 27,6 miljoner människor i tvångsarbete, varav 17,3 miljoner inom den privata sektorn2.

Barnarbete och tvångsarbete förekommer över hela världen, men är särskilt vanligt inom vissa branscher och regioner. Företag kan vara exponerade i sin direkta verksamhet eller genom sina leverantörskedjor. Att identifiera, förhindra och begränsa ett företags negativa påverkan på de mänskliga rättigheterna, framförallt relaterat till särskilt utsatta grupper, är en grundläggande princip för ett ansvarsfullt företagande. Etikrådet motsätter sig exploatering av arbetskraft och arbetar såväl med enskilda företag med betydande negativ påverkan som proaktivt på sektorsnivå för att åstadkomma systemförändringar i fråga om barnarbete och tvångsarbete.

Hur arbetar Etikrådet med barnarbete och tvångsarbete?
Etikrådet förväntar sig att företagen respekterar mänskliga rättigheter, däribland arbetstagarnas rättigheter, och att de arbetar aktivt för att implementera FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP). Det innebär att bolag ska integrera respekt för mänskliga rättigheter i sin verksamhet, policyer, strategi och riskhantering, samt rapportera om sitt arbete. Etikrådet förväntar sig också att företagen agerar i linje med ILO:s kärnkonventioner och barnrättskonventionen.

De bolagsspecifika dialoger som Etikrådet initierar vid förekomst av barnarbete och tvångsarbete, inom ramen för det reaktiva påverkansarbetet, innehåller uttryckliga förväntningar även på framåtblickande åtgärder och uppmuntrar till samarbete mellan olika intressenter för att adresserade de grundläggande orsakerna. Dessutom deltar Etikrådet i ett treårigt samarbetsprojekt om tvångsarbete inom textil- och byggindustrin. Analyser och diskussioner pågår för att fastställa ytterligare möjligheter till proaktivt påverkansarbete för att hantera både barnarbete och tvångsarbete.


1SDG 8.7 fokuserar på att ”vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.”
2International Labour Organization (ILO), Walk Free, and International Organization for Migration (IOM) (2022) Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_854733/lang–en/index.htm