Etikrådets dialoger 2020

Etikrådet deltog i proaktiva och reaktiva dialoger med mer än 363 börsnoterade utländska bolag. En bolagsdialog handlar om hur bolaget hanterar svåra utmaningar i sin verksamhet såsom korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet, miljöföroreningar och biologisk mångfald. Genom dialog kan Etikrådet bidra till att förebygga problem, kränkningar och olyckor i olika företag och branscher.

Etikrådet deltog i proaktiva och reaktiva dialoger med mer än 363 börsnoterade utländska bolag. En bolagsdialog handlar om hur bolaget hanterar svåra utmaningar i sin verksamhet såsom korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet, miljöföroreningar och biologisk mångfald. Genom dialog kan Etikrådet bidra till att förebygga problem, kränkningar och olyckor i olika företag och branscher.

Etikrådets registrerade 423 incidenter utifrån den genomlysning som sker två gånger per är. Ett bolag kan ha flera incidenter vilket innebär att det totala antalet bolag med normkränkande incidenter är 363 bolag. Som framgår av kartan nedan så sker nästan hälften av incidenterna i Asien. Mänskliga rättigheter är det område där flest normkränkande incidenter registreras. De branscher som är mest förekommande är industri och råvaror.


Under 2020 avslutades 21 dialoger som inletts på grund av en normkränkande incident då målet med dialogen uppnåtts. Etikrådet har under 2020 varit direkt engagerad i cirka 30 bolagsdialoger kring utvalda rapporterade incidenter där överträdelser bedöms vara bekräftade och väl dokumenterade.


Etikrådet har under året gjort en rekommendation om exkludering, av China Spacesat Co Ltd på grund av bolaget kan kopplas till produktion och försäljning av klustervapen och är associerat med kränkning av konventionen om klusterammunition. På Etikrådets lista över rekommenderade uteslutningar finns 18 bolag.