Etikrådets dialoger 2021

Etikrådet deltog under 2021 i reaktiva dialoger med 85 börsnoterade utländska bolag. En bolagsdialog handlar om hur bolaget hanterar svåra utmaningar i sin verksamhet såsom korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet, miljöföroreningar och biologisk mångfald. Genom dialog kan Etikrådet bidra till att förebygga problem, kränkningar och olyckor i olika företag och branscher.

Etikrådet deltog under 2021 i reaktiva dialoger med 85 börsnoterade utländska bolag. En bolagsdialog handlar om hur bolaget hanterar svåra utmaningar i sin verksamhet såsom korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet, miljöföroreningar och biologisk mångfald. Genom dialog kan Etikrådet bidra till att förebygga problem, kränkningar och olyckor i olika företag och branscher.

Under de två genomlysningar av AP-fondernas innehav som gjordes under 2021 registrerades 23 bekräftade kränkningar och 89 fall med risk för kränkning. Dessa 112 incidenter representerades av 85 bolag med vilka dialog bedrivits under året.

Resultatsutvecklingen för dialogerna under 2021 syns nedan


Under 2021 avslutades 12 dialoger som inletts på grund av en normkränkande incident då målet med dialogen uppnåtts.

Cirka 60% av påverkansdialogerna vid slutet på 2021 handlar om mänskliga rättigheter, 27% om affärsetik, och 13% om miljö. Drygt 40% av de registrerade incidenterna inträffade i Asien/Oceanien. På branschnivå var industri och råvaror/material de vanligaste områdena.

Inga rekommendationer om exkluderingar gjordes under året.