Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna som ställs till oss. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna som ställs till oss. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Vanliga frågor om

Om Etikrådet

 • Hur arbetar Etikrådet

  Etikrådets arbete består av två delar:

  • Dels ett reaktivt arbete som består i att identifiera bolag som kan kopplas till konventionsbrott. Genom bland annat dialog arbetar Etikrådet för att påverka bolagen att ta itu med kränkningar samt implementera förebyggande system och åtgärder för att förhindra framtida konventionsbrott.
  • Dels ett proaktivt arbete där Etikrådet genom olika bransch- och investerarinitiativ arbetar för att påverka bolag att öka transparensen, agera mer ansvarsfullt samt adressera viktiga frågeställningar inom etik- och miljöområdet.

  Etikrådets reaktiva arbetsprocess bygger på att AP-fonderna, två gånger om året, låter genomlysa sina aktieportföljer med avseende på kränkningar av internationella konventioner. Däremellan sker löpande uppföljning av rapporterade bolagsincidenter. Etikrådet för en dialog med de bolag där det finns en misstänkt eller bekräftad kränkning. Syftet med dialogen är dels att bolaget ska upphöra med kränkningen, dels att införa förebyggande system för att undvika framtida kränkningar. Dialog förs dels direkt av Etikrådet, dels av Etikrådets tjänsteleverantörer.

 • Hur kommer det sig att AP-fonderna har investeringar i så många bolag? Vad är indexförvaltning?

  Kapitalförvaltares tillgångsportföljer skiljer sig åt beroende på vilken strategi man väljer; intern eller extern förvaltning, koncentrerad portfölj med större ägande i ett mindre antal bolag eller en bredare exponering, val av marknader och regioner, etc. AP-fonderna följer allmänt vedertagna principer inom modern kapitalförvaltning och har en övertygelse om hur finansmarknaden fungerar och hur värde skapas. Detsamma gäller övertygelsen om att man genom diversifiering av risktagandet kan höja den riskjusterade avkastningen. Fonderna diversifierar därför portföljerna mellan olika tillgångsslag, regioner och sektorer. Fonderna diversifierar även risken inom varje tillgångsslag genom att sprida det investerade kapitalet över fler tillgångar. Exempelvis har fonderna normalt sett ett spritt ägande i ganska många noterade bolag. Fördelen med en diversifierad aktieportfölj är att den finansiella risken blir lägre och portföljen blir därmed mer motståndskraftig i oroliga tider. Ytterligare en fördel är att en bred aktieportfölj normalt sett är ett mer kostnadseffektivt sätt att förvalta kapital än en mer koncentrerad aktieportfölj.

Vanliga frågor om

Etikrådets arbetsprocess

 • Exkluderar inte Etikrådet bolag som brutit mot en konvention?

  Vårt främsta mål är att få till en förändring – det tror vi att vi uppnår bäst genom att vara kvar som ägare i bolaget och arbeta för förändring, att kränkningen upphör och att åtgärder vidtas för att den inte upprepas. Skulle vi hamna i en situation där vi inte ser att vi kan få till stånd en förändring i linje med våra krav kan Etikrådet rekommendera respektive AP-fond att avyttra bolaget från sina investeringar, men det är en sista utväg.

 • Hur hanterar ni bolag som kränker internationella konventioner?

  Vi har en systematisk process som säkerställer att Etikrådet fångar upp signaler om att ett bolag brutit mot en konvention. Vi bevakar löpande ett stort antal källor (bland annat medier, FN-källor, rapporter från intresse- och frivillighetsorganisationer) för att upptäcka indikationer på och få belägg om att ett bolag brutit mot en konvention. Bland dessa bolag väljs ett antal ut som Etikrådet för dialog med i syfte att få dem att agera ansvarsfullt.  Även om vi bevakar ett stort antal källor finns naturligtvis alltid risken att något inte fångats upp. Skulle vi få information om kränkning på annat sätt integreras dock denna i samma systematiska process som övrig information.

 • Utesluter ni några bolag?

  Etikrådet kan rekommenderat AP-fonderna att exkludera bolag, se lista. Etikrådet kontaktar samtliga exkluderade bolag årligen för att uppmana dem att agera i enlighet med de internationella konventionerna. I de fall bolag kan verifiera att de rättat till det som var anledningen till exkluderingen kan Etikrådet överväga att rekommendera fonderna att reinkludera.

Vanliga frågor om

Bolagsdialoger

 • Vad händer med de bolag som avförts från Etikrådets dialoglista därför de uppfyllt Etikrådets krav? Slutar ni bevaka dem?

  Bevakningen av bolaget fortsätter – vi följer upp att de åtgärder som skulle vidtas verkligen blir genomförda och får önska effekt.

 • Vad händer med de bolag som inte uppfyller Etikrådets krav men som Etikrådet för tillfället inte för en egen dialog med?

  Vår etikkonsult fortsätter att bevaka och föra en dialog med de bolag som Etikrådet inte för en direkt dialog med men där incidenter rörande kränkningar finns rapporterade.

 • Varför arbetar Etikrådet med dialoger?

  Dialogen är Etikrådets viktigaste verktyg för att få företag att agera ansvarsfullt. Dialogerna siktar på att företaget ska ta itu med den dokumenterade kränkningen och upphöra med den. Därutöver vill vi som långsiktiga investerare också se att bolaget genomför åtgärder och upprättar förebyggande system för att undvika framtida kränkningar. Att driva ett sådant förändringsarbete kräver både disciplin och en stor portion tålamod. Även om vi helst ser en snabb, kontinuerlig och uthållig positiv utveckling, är vi beredda på att det kan ta tid att nå resultat.

 • Vore det inte enklare att exkludera bolag som kränker internationella konventioner utan att ägna tid åt dialoger?

  Vårt främsta mål är att kränkningen skall upphöra – en omedelbar exkludering skulle därför innebära att vi inte gjorde agerade tillräckligt för att påverka bolaget och kränkningen skulle därmed få fortsätta. Vi är övertygade om att dialog är det mest effektiva och ansvarsfulla sättet att påverka bolag. Om vi utesluter ett bolag begränsar det vår möjlighet att påverka bolaget, särskilt i Nordamerika.

 • Vilka bolag för Etikrådet dialog med?

  I vår årsrapport redogör vi för de bolag vi för en dialog med inklusive vilka mål vi har med dialogen.
  Läs mer i Etikrådets årsrapporter

 • Varför för ni inte dialog med fler bolag?

  Dialogerna är tids- och resurskrävande och vi är måna om att få till stånd en förändring i bolagen. Läs mer om Etikrådets dialoger i våra årsrapporter.