FN:s Globala Hållbarhetsmål

Etikrådet och AP-fonderna använder FN:s globala hållbarhetsmål som en del av ramverket för hållbarhetsarbete och förvaltningsverksamhet.

Etikrådet och AP-fonderna använder FN:s globala hållbarhetsmål som en del av ramverket för hållbarhetsarbete och förvaltningsverksamhet.

De 17 globala hållbarhetsmålen antogs 2015 av FN:s 193 medlemsländer och utgör ett globalt ramverk för att adressera världens mest angelägna hållbarhetsutmaningar. För att nå de globala hållbarhetsmålen, vilka är indelade i 169 delmål, krävs åtaganden inte bara från regeringar och bolag utan också från investerare. Målen adresserar globala utmaningar såsom klimatförändringar, ojämlikhet, miljöförstöring, fattigdom, fred och rättvisa.

De globala hållbarhetsmålen har fått stor spridning och acceptans hos både företag och investerare. Till exempel används målen som ett ramverk för hållbarhet i dialoger med företag och för att utveckla finansiella produkter.

De globala hållbarhetsmålen visar på betydelsen av hållbarhet för att uppnå en god samhällsutveckling, liksom att målen kan stimulera till investeringar som kan bidra till lösningar av stora globala problem. Samtidigt tydliggör de globala hållbarhetsmålen vilka förutsättningar som är viktiga för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling.

Det finns starka affärsskäl för att investera i linje med de globala hållbarhetsmålen och för att ha en relevant och transparent hållbarhetsrapportering. De 169 delmålen behöver dock omarbetas för att enklare kunna användas av bolag och investerare. Det pågår ett arbete med att ta fram mätetal, indikatorer och metoder för att kunna granska och mäta resultaten av olika projekt, dialoger och investeringar. Företag är verksamma i olika branscher och står därför också inför olika utmaningar.