Gemensam värdegrund

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden (AP-fonderna) har fått i uppdrag av Sveriges Riksdag att förvalta kapital till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden (AP-fonderna) har fått i uppdrag av Sveriges Riksdag att förvalta kapital till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet.

Förvaltningen ska bedrivas på ett föredömligt sätt. AP-fonderna har en gemensam värdegrund som är vägledande för verksamheten och som bygger på svenska statens värdegrund. Den gemensamma värdegrunden finns att läsa på AP-fondernas respektive webbplatser.

AP-fondernas etikråds arbete med hållbarhet och ägarstyrning bedrivs i syfte att skapa och skydda värden för nuvarande och blivande svenska pensionärer. Etikrådet gör skillnad genom att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Detta bidrar till AP-fondernas möjligheter att uppfylla sitt uppdrag.


Proaktiv verkan för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar.


AP-fonderna har en gemensam värdegrund som är vägledande för verksamheten och som bygger på svenska statens värdegrund

AP-fondernas etikråds arbete utifrån den gemensamma värdegrunden

AP-fondernas etikråds arbete utgår från en gemensam värdegrund för hållbarhet och använder ägardialoger som främsta verktyg i hållbarhetsarbetet. Etikrådets arbete är att agera och ställa krav på positiva förändringar inom hållbarhet hos utländska bolag, enskilda eller som bransch. AP-fonderna är små ägare i utländska bolag, och Etikrådet fokuserar därför sitt arbete på de dialoger och projekt som bedöms göra mest positiv skillnad. Målsättning är att bolagen ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet.

Etikrådet engagerar sig i branscher och utländska bolag där:

  • allvarliga och systematiska problem i branschen identifierats
  • kränkningar av internationella konventioner identifierats, bedömts påtagliga samt väl dokumenterade.
  • omständigheterna kring ett bolag är av så allvarlig och systematisk art att en dialog är befogad.

Målet för AP-fondernas etikråd är att bidra till att bolag arbetar systematiskt och strukturerat med hållbarhet. Det innebär att bolag, utifrån den verksamhet de bedriver, ska hantera relevanta hållbarhetsaspekter genom att ha ändamålsenliga riktlinjer och rutiner samt styr- och uppföljningssystem. Det möjliggör att bolag kan säkerställa att verksamheten bedrivs ansvarsfullt oavsett var i världen bolaget är verksamt. Bolag ska vara transparenta i sin informationsgivning och kommunicera hur de förhåller sig till de hållbarhetsaspekter som är relevanta för verksamheten och arbeta för ett sunt samspel med samhället generellt.

Målet för AP-fondernas etikråd är att bidra till att bolag arbetar systematiskt och strukturerat med hållbarhet.

AP-fonderna anser att de bolag som AP-fonderna investerar i själva har ett ansvar att inte medverka till att internationella konventioner överträds, oavsett om dessa är riktade till stater, till enskilda eller till bolag och organisationer. Ansvaret gäller även om de länder där bolagen verkar inte har undertecknat konventionerna eller har en svagare lagstiftning.

Antalet områden som Etikrådet kan engagera sig i är stort och ständigt växande. Hållbarhetsarbete handlar både om att påverka till förbättringar vad gäller branschövergripande problem eller att följa upp allvarliga incidenter i enskilda bolag. Att engagera sig på alla områden och i alla bolag är varken möjligt eller effektivt och därför måste prioriteringar göras. Värdegrunden ger vägledning när avvägningar och prioriteringar behöver göras mellan vilka bolagsdialoger och/eller förebyggande projekt AP-fondernas etikråd ska arbeta med.