AP-fondernas etikråds påverkan viktig för att resultat uppnås när hållbarhet är i fokus

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) summerar ett mycket aktivt 2022 då drygt 3200 bolag genomlystes för eventuella kränkningar och incidenter. Ett framgångsrikt projekt som avslutades under 2022 rör barnarbete i kakaobranschen. Ytterligare 16 nya dialoger har påbörjats. Åtta proaktiva projekt drivs med fokus på mänskliga rättigheter, klimat och bolagsstyrning och 86 reaktiva bolagsdialoger pågår för att åtgärda och förebygga allvarliga olyckor och incidenter kopplade till bristande hållbarhet.

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) summerar ett mycket aktivt 2022 då drygt 3200 bolag genomlystes för eventuella kränkningar och incidenter. Ett framgångsrikt projekt som avslutades under 2022 rör barnarbete i kakaobranschen. Ytterligare 16 nya dialoger har påbörjats. Åtta proaktiva projekt drivs med fokus på mänskliga rättigheter, klimat och bolagsstyrning och 86 reaktiva bolagsdialoger pågår för att åtgärda och förebygga allvarliga olyckor och incidenter kopplade till bristande hållbarhet.

– Etikrådet har under flera år, genom ett proaktivt projekt som rör barnarbete i kakaobranschen drivit framgångsrik dialog med sju av de största kakao- och chokladleverantörerna i världen. Stora framsteg har gjorts med målet att barnarbete i kakaojordbruk ska minska för att på sikt inte förekomma alls. Fokus för projektet har varit att säkerställa hur barnen i kakaoodlande samhällen får utbildning, säkerställa system för identifiering och åtgärdande av barnarbete, samt möjliggöra tillräcklig levnadsinkomst för kakaobönder. Det finns fortsatta utmaningar men på alla dessa områden kan vi konstatera att stora förbättringar gjorts, säger Pia Axelsson, Etikrådets ordförande 2022.

Ett viktigt och proaktivt projekt som Etikrådet rapporterat om tidigare är projektet som rör de stora techbolagen och integritetsrelaterade frågor.

– Flera delmål har uppnåtts och under 2022 startade ett förberedande arbete som är ett internationellt samverkansprojekt med Techbolagen. Det kommer att ledas av Etikrådet och drivas tillsammans med andra internationella institutionella investerare. Målet är att genom dialog påverka till förbättrad hantering av hållbarhetsutmaningar som exempelvis desinformation, extremism och valmanipulation, säger Pia Axelsson.

Etikrådet har i sitt proaktiva arbete under året kontaktat och utvärderat ett hundratal bolag avseende deras klimatrelaterade rapportering i syfte att följa upp ett påverkansarbete till ökad transparens i linje med TCFD:s rekommendationer, som gjordes 2019.

– Etikrådet kunde konstatera att bolagen utvecklat både fokus och transparens kring klimatrelaterade aspekter. Flertalet bolag uppskattade återkopplingen samt möjligheten att diskutera hur bolaget kan vidareutveckla rapporteringen, säger Pia Axelsson.
Etikrådet arbetar också tillsammans med andra investerare genom branschdialoger, inom klimatprojektet Climate Action 100+, för att bolag i utsläppsintensiva branscher ska ta fram färdplaner för omställning till ett lågfossilt samhälle.

Genom Etikrådets reaktiva arbete påverkas bolagen att åtgärda och förhindra allvarliga incidenter. Målet är att bolag ska bedriva ett systematiskt hållbarhetsarbete med policyer, implementering och transparent rapportering, vilket kan förhindra att incidenter sker. Drygt 3 200 innehav i AP-fondernas portföljer genomlystes under året efter incidenter som kan bedömas vara en kränkning av en internationell konvention. 3 091 bolag klarade genomlysningen utan anmärkning.

– Vid årets slut fördes påverkansdialoger med 86 bolag som identifierats i genomlysningarna och av dessa handlade över hälften om misstänkta kränkningar av mänskliga rättigheter (60%), en knapp tredjedel avsåg bolagsstyrning (25%) och övriga handlade om miljö (15%). Det var en positiv resultatutvecklingen för de flesta bolagsdialogerna, säger Pia Axelsson.

Etikrådet har under 2022 arbetat intensivt med löpande verksamhet och parallellt genomfört ett strategiskt arbete med syfte att utvärdera och vidareutveckla Etikrådets uppdrag, mål, arbetsprocesser och organisation. Etikrådets arbete bedöms fortsatt vara mycket viktigt för alla fyra AP-fonders förvaltningar och AP-fonderna beslutade att utöka Etikrådets resurser med bland annat ett kansli med tre anställda.

– Det strategiska utvecklingsarbetet resulterar också i att, från och med 2023, utöka Etikrådets reaktiva arbete till att omfatta fler tillgångsslag. Etikrådet kommer att fortsätta att genomlysa utländska noterade aktieinnehav och i tillägg även svenska noterade aktieinnehav samt krediter. Genomlysning kommer göras av såväl direktägda som indirekt ägda innehav genom fondinvesteringar och målet är att identifiera bolag som bedöms kränka internationella konventioner som Sverige skrivit under, säger Pia Axelsson.

Här kan du läsa mer om Etikrådet och ladda ner Etikrådets rapport 2022.

För mer information:
Pia Axelsson, Etikrådets ordförande 2022, Tel 08-786 75 72, mail: pia.axelsson@ap4.se
Karoline Hammar, Kommunikationschef AP4, Tel: 08-786 75 53, mail: karoline.hammar@ap4.se