AP-fondernas etikråd summerar ett år av aktivt påverkansarbete i en ny organisation

Etikrådets arbete under 2023 har präglats av den nya organisationen med ny strategi och ett intensivt arbete med valda fokusområden. Av många viktiga hållbarhetsområden har fem fokusområden prioriterats; Antimikrobiell resistens, Barnarbete och tvångsarbete, Klimat, Techbolagens hänsyn till mänskliga rättigheter samt Vatten.

Etikrådets arbete under 2023 har präglats av den nya organisationen med ny strategi och ett intensivt arbete med valda fokusområden. Av många viktiga hållbarhetsområden har fem fokusområden prioriterats; Antimikrobiell resistens, Barnarbete och tvångsarbete, Klimat, Techbolagens hänsyn till mänskliga rättigheter samt Vatten.

Magdalena Håkansson, AP-fondernas etikråds ordförande under 2023 konstaterar att den snabba utvecklingen på hållbarhetsområdet ställer allt högre krav på AP-fondernas hållbarhetsarbete. Under 2023 har Etikrådets arbete till stor del präglats av att utveckla verksamheten enligt den nya strategi och styrmodell som beslutades 2022.

– Under året har vi fortsatt utveckla Etikrådet enligt den nya strategin med en ny styrmodell och mer resurser, vilket ger oss förutsättningar att på ett mer effektivt sätt uppnå bättre resultat över tid, säger Magdalena Håkansson. Vi har också beslutat om fem nya fokusområden för vårt proaktiva arbete

Etikrådet har under året beslutat om fem fokusområden för det proaktiva påverkansarbetet; Antimikrobiell resistens, Barnarbete och tvångsarbete, Klimat, Techbolag och mänskliga rättigheter samt Vatten. Det proaktiva arbetet syftar till att genom dialog med bolag förebygga och hantera väsentliga hållbarhetsrisker i AP-fondernas portföljer. Ett exempel på proaktivt arbete är inom fokusområdet Techbolag och mänskliga rättigheter – ett område som Etikrådet varit involverat i sedan 2019.

– Sociala medier spelar en allt viktigare roll i samhället och innebär många fördelar men också flera utmaningar för mänskliga rättigheter. I mars 2023 inledde Etikrådet ett samarbete med ett 30-tal institutionella investerare med över 7 000 miljarder euro under förvaltning, som tillsammans ska verka för en positiv förändring i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, berättar Jenny Gustafsson, Etikrådets chef sedan juni 2023.

Parallellt har drygt 3 500 bolag genomlysts för eventuella kränkningar och incidenter. Totalt fördes 76 reaktiva dialoger under året, varav sju avslutades med uppnådda målsättningar. Utgångspunkten är de internationella konventioner och riktlinjer som Sverige skrivit under, och Etikrådet använder strukturerade processer för att identifiera och hantera hållbarhetsrisker i AP-fondernas portföljer.

I enstaka fall leder dialogen inte till önskat resultat och då kan Etikrådet välja att rekommendera AP-fonderna att exkludera bolaget. Under 2023 har tre bolag rekommenderats för exkludering. En viktig del i arbetet är även att arbeta för att bolag som är exkluderade ska kunna åter-inkluderas.

– Målet med Etikrådets verksamhet är att påverka bolagen till förbättring, och vi är glada att se betydande förflyttningar bland bolag som vi fört dialog med under året, varav fem helt har uppnått målen. Vi har också kunnat ta bort exkluderingsrekommendationen avseende ett bolag som har förbättrat sin hantering av arbetstagares rättigheter, utvecklar Jenny Gustafsson.

AP-fondernas etikråd (Etikrådet)

Etikrådet är de fyra AP-fondernas (AP1, AP2, AP3, AP4) samverkansorgan för hållbarhetsfrågor.

Läs mer om Etikrådet och ladda ner Etikrådets rapport 2023.

För mer information:

Jenny Gustafsson, Chef AP-fondernas etikråd, mail: jenny.gustafsson@councilonethics.org

Åsa Mossberg, Ordförande AP-fondernas etikråd 2024, mail: asa.mossberg@ap2.se