Vatten

Vatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd är avgörande för hälsa, sanitet, livsmedelsproduktion, kraftproduktion och många andra industriprocesser. Vatten är nära kopplat till och påverkas av många andra globala utmaningar och risker, däribland klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, fattigdom och ofrivillig migration. Hur denna resurs hanteras och värderas kan få betydande konsekvenser för såväl samhälle som ekonomin.

Vatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd är avgörande för hälsa, sanitet, livsmedelsproduktion, kraftproduktion och många andra industriprocesser. Vatten är nära kopplat till och påverkas av många andra globala utmaningar och risker, däribland klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, fattigdom och ofrivillig migration. Hur denna resurs hanteras och värderas kan få betydande konsekvenser för såväl samhälle som ekonomin.

Vattenbrist kan kännas som en avlägsen risk på många platser i utvecklade länder, inte minst med tanke på att cirka 71 procent av ytan på vår ”blå planet” är täckt av vatten. Men bara 3 procent av vattnet på jorden är sötvatten, och av det kan endast cirka 1,2 procent utan vidare behandling användas som dricksvatten. I vissa områden ökar torkan och grundvattenresurserna utarmas, samtidigt som nederbördsmönstren blir alltmer oregelbundna. Något som också leder till problem är för mycket vatten där översvämningsrelaterade katastrofer har ökat med 134 procent under de senaste två decennierna, enligt Meteorologiska världsorganisationen. Klimatförändringarnas effekter bedöms öka dessa obalanser ytterligare.

Samtidigt ökar efterfrågan på vatten snabbt, framför allt på grund av befolkningstillväxt, ekonomisk utveckling och nya konsumtionsmönster. En av konsekvenserna är att vattenföroreningarna förvärras. Färskvattensekosystemens biologiska mångfald minskar snabbare än någon annan biom, samtidigt som marina och kustnära livsmiljöer också är under ökande press.

Vattenrelaterade risker är därför en angelägen och eskalerande global utmaning, som också kommer att få betydande konsekvenser för företag och investerare. Vissa verksamheter påverkas mer av vattenrisker än andra på grund av sitt läge och/eller beroende av stora mängder (och/eller högkvalitativt) vatten, och det är vanligtvis också de sektorerna som har den största potentiella påverkan på gemensamma vattenresurser. Livsmedelsproduktionen är till exempel helt beroende av vatten och står för 70 procent av världens uttag av sötvatten. Modebranschen har också ett stort vattenavtryck: både vad gäller användning av sötvatten men framförallt beräknas branschen stå för 20 procent av vattenföroreningarna globalt sett. Andra exempel på affärsverksamheter där vatten är av avgörande betydelse är kraftproduktion, mikrochiptillverkning, gruvdrift och datacenter.

Hur arbetar Etikrådet med vatten?
Som framgår av ovanstående exempel på både systemrelaterade och branschspecifika utmaningar kan vatten utgöra en materiell risk för AP-fondernas innehav. Omvänt kan investerare som ansvarsfulla ägare uppmuntra till bättre vattenförvaltning och vattenhushållning. Etikrådet för dialoger med företag med betydande negativ påverkan inom det reaktiva påverkansarbetet. Dessutom sker proaktiva dialoger med bolag inom samarbetsinitiativet Feeding the Future, i syfte att främja ansvarsfull vattenförvaltning inom livsmedelssektorn. Analyser och diskussioner pågår för närvarande för att fastställa andra möjligheter till proaktivt engagemang för att hantera vattenrelaterade risker.