Etikrådet observatör på EITI:s styrelsemöte

Många länder med stora naturtillgångar har problem med korruption. Transparens är ett viktigt verktyg i arbetet för att motverka korruption. Därför stödjer Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden sedan flera år Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). EITI verkar för att stater ska rapportera betalningar från olje-, gas eller gruvbolag och att bolagen i sin tur ska rapportera vad de betalat till stater. På så sätt kan EITI verifiera betalningar och identifiera om pengar ”försvinner”.

I slutet av februari 2013 var en representant från Etikrådet med som observatör på EITI:s styrelsemöte i Oslo. Ett stort antal observatörer från olika intressenter (regeringar, företag, investerar och civila samhällets organisationer) var med. EITI:s styrelse består av representanter från länder, företag och NGO:er. Det var mycket intressant att lyssna till diskussionerna. I flera frågor hade representanter i styrelsen olika åsikter och utmaningarna är många, men det finns en tydlig vilja att förändra mot ökad öppenhet.  En delegat uttryckte det med orden: ”I believe in the sanitary effect of sunshine”.