Etikrådets årsrapport 2012 – Etikrådets engagemang i hållbarhetsfrågor leder till resultat

Pressmeddelande 12 april 2013

Under 2012 förde Etikrådet dialog med 118 bolag runt om i världen. Därutöver förde Etikrådets externa konsult dialog med 102 bolag för Etikrådets räkning. Etikrådet arbetar i allt större utsträckning förebyggande i syfte att få bolag att agera mer ansvarsfullt och därmed minska risken att de bryter mot internationella konventioner. Fokusområden för Etikrådet under 2012 var bland annat mänskliga rättigheter, affärsetik och miljöfrågor inom gruv-, tobak- och kakaobranschen. Etikrådet har sett flera exempel på att dialoger är ett effektivt verktyg för att påverka bolag att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

– Etikrådets gruvprojekt visar tydligt att förebyggande initiativ är ett effektivt sätt att påverka bolag. Genom att lyfta fram såväl styrkor som svagheter i bolagens hållbarhetsstrategier har vi i flera fall fått till stånd förändringar där vi identifierat brister.  Det är just det som vårt förebyggande arbete syftar till – att påverka och göra skillnad- så att bolag som vi fyra AP-fonder investerar i agerar mer ansvarsfullt, säger Christina Hillesöy, ordförande Etikrådet.

Under 2012 har två av de bolag som Etikrådet fört dialog med på grund av konventionsbrott hörsammat Etikrådets krav. Målen som Etikrådet satte upp när dialogerna med Rio Tinto och Goldcorp inleddes är därmed uppfyllda. Rio Tinto antog under året en policy mot utsläpp av avfall i floder och grunda vattendrag i framtida gruvor. I dialogen med Goldcorp ställde Etikrådet och en grupp kanadensiska investerare krav på att bolaget skulle säkerställa att mänskliga rättigheter respekterades i pågående och framtida projekt. Detta ledde till att bolaget tillsatte en oberoende utvärdering av mänskliga rättigheter och därefter upprättade en handlingsplan som de har arbetat efter för att åtgärda bristerna.

– Dialogen med Goldcorp är ett bra exempel på hur vi tillsammans med andra intressentgrupper kan påverka bolag i en positiv riktning. Etikrådets diskussioner med Goldcorp har varit konstruktiva och bolaget har nu genomfört en rad åtgärder. Bolaget säger själva att Etikrådets dialog inte bara lett till avgörande förändringar för deras verksamhet i Guatemala utan även påverkat deras övergripande hållbarhetsarbete och påpekar att de även får frågor från andra gruvbolag som vill dra lärdom av deras erfarenheter, säger Christina Hillesöy.

För mer information kontakta:
Christina Hillesöy, Etikrådets ordförande 2013
Telefon: 08-555 17 123
E-post: info[snabel-a]etikradetapfonderna.se

 

>>Pressmeddelande som pdf