Blogg: Fortsatt ökat intresse för ansvarsfulla investeringar

John Howchin, Etikrådets generalsekreterare: Intresset för ansvarsfulla och hållbara investeringar fortsätter att växa, vilket vi i Etikrådet och AP-fonderna tycker är bra. Många anser, med rätta, att området är hett och det innebär att finansmarknaden kommer fortsätta att vara i fokus även efter FN:s konferens om klimatförändringar i Paris.

För AP-fonderna har hållbarhetsfrågorna varit ett prioriterat område under lång tid. I förarbetet till AP-fondslagen från 1999 konstaterades att ”Hänsyn till miljö och etik skall tas i placeringsverksamheten utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning”. Sett i backspegeln var timingen, insiktsfullheten och enkelheten med den här avsikten utmärkt. 1999 visade sig vara startskottet för flera globala hållbarhetsprojekt med fokus på bolag och investeringar.

Hållbarhetsfrågorna hade alltmer under 90-talet seglat upp på storbolagens agendor och FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan lade 1999 grunden till Global Compact vid World Economic Forum i Davos. Dess tio principer har sedan dess blivit en standard att följa för de tusentals bolag som har anslutit sig. Under 2003 började världens investerare samla sig bakom Carbon Disclosure Project (CDP) för att ställa krav på världens största noterade bolag att rapportera om sina utsläpp av växthusgaser och andra uppgifter relaterade till hur de hanterar klimatutmaningen. 2015 rapporterade fler än 5 500 globala bolag klimatdata till CDP. Dessa data är viktiga, eftersom AP-fonderna och flera andra institutionella investerare använder dem för dialog, men också för att rapportera koldioxidavtryck i sina egna portföljer. FN-initiativet PRI, Principles for Responsible Investment, firar under 2016 tio års verksamhet. De har gått från att vara ett initiativ uppbackat av ett femtiotal investerare till numera nästan 1 400 investerare. Etikrådet har sedan verksamheten startade 2007 arbetat på det sätt som PRI förespråkar. Arbetssättet har numera blivit mycket vanligt förekommande i investerarvärlden.

Tuffa utmaningar
Mycket har hänt med det institutionella kapitalet under de senaste 15 åren. Det råder inga tvivel om att planeten och det globala system vi byggt står inför många tuffa utmaningar, som kan kopplas till klimatpåverkan, demokratifrågor, resursutnyttjande, mänskliga rättigheter och andra frågor som kan ha stor ekonomisk påverkan på bolagen. Listan kan göras lång. Arbetet som pågår i Etikrådet och AP-fonderna handlar om att hantera många av de här svåra frågorna och vi gör det genom att systematiskt påverka bolagen, i positiv riktning. Hur ser då framtiden ut? Institutionella investerare har också andra svåra utmaningar att hantera exempelvis lågräntemiljö, låg global tillväxt och stora pensionsavgångar. Samtidigt finns många möjligheter som bubblar under ytan i form av allt billigare alternativa energilösningar från solen, vind och även batterier. Snabbare flöden av information med digitala lösningar ger också människor över hela världen oanade möjligheter till utveckling. Det, i sin tur, skapar nya spännande affärsmodeller inom dessa områden. Förväntningarna lär inte bli mindre på oss institutionella investerare framöver, men jag är personligen ganska optimistisk – inte minst för att möjligheterna gör framtiden så spännande!

JOHN HOWCHIN

Etikrådets generalsekreterare