Amazonas är återigen i fokus

Med ökningen av antalet illegala markbränder under hösten 2019 står Amazonas återigen i fokus. För att säkerställa att företag som JBS, Bunge och Archer Daniel Midlands köper sina produkter från lagligt avverkade delar av Amazonas har Etikrådet stärkt sitt fokus på soja- och boskapsproduktion.

Med ökningen av antalet illegala markbränder under hösten 2019 står Amazonas återigen i fokus. För att säkerställa att företag som JBS, Bunge och Archer Daniel Midlands köper sina produkter från lagligt avverkade delar av Amazonas har Etikrådet stärkt sitt fokus på soja- och boskapsproduktion.

Reportage från årsrapport 2019

Avskogningen i det brasilianska Amazonas har varit på nedgång sedan mitten av 2000-talet efter statliga ingripanden och ansträngningar från civilsamhället. Ett resultat av detta arbete är avtalet Amazon Soy Moratorium (ASM) från 2006 men också den brasilianska skogskoden (FC) som reviderades 2012. För att säkerställa att produkter från illegalt avverkade delar av Amazonas inte hamnar i leveranskedjorna till köttföretag som JBS eller jordbruksföretag som Bunge och ArcherDaniel Midlands fokuserar Etikrådet för närvarande på två sammankopplade sektorer – produktion av soja och nötkreatur. Dessa sektorer är dock bara en del av utmaningarna framåt för Amazonas. Illegal gruvdrift, plantager för sockerrör och palmolja fortsätter att driva avskogningen i området. Utan stöd av en stark lagstiftning för att skydda Amazonas kommer insatser från andra intressenter att ha en begränsad effekt.

Att en uppnå en ansvarsfull uppfödning av nötkreatur runt Amazonas är en utmaning

Vissa nötkreatur föds och föds upp på samma gård. Dessa gårdar täcker hela produktionscykeln och fungerar som direktleverantörer. Andra djur passerar många gårdar eller indirekta leverantörer före slakt, där vissa är specialiserade på uppfödning och andra på gödning. Dessa indirekta leverantörer har visat sig utgöra den största utmaningen för JBS och andra köttföretag.

I en pågående dialog med JBS har företaget förklarat att kontrollerna skärpts och att bolaget aktivt utestänger leverantörer som verkar i områden som omfattas av IBAMAs embargo. IBAMA är det brasilianska miljöministeriets administrativa gren. JBS har också hänvisat till sin policy för nolltolerans mot avskogning samt till ett övervakningssystem för kontroll av privata leverantörer. Systemet använder både satellitbilder och georeferenser för att söka information om uppfödare av nötkreatur, liksom offentlig information som finns att tillgå hos myndigheter. Systemet utvärderar dagligen mer än 50 000 gårdar och företaget har också blockerat mer än 8 000 gårdar på grund av bristande regelefterlevnad.

För övervakning och kontroll av indirekta leveranskedjor används olika system. Animal Transit Forms är ännu inte offentliga enligt lag men JBS har uttrycket en önskan om att de skall bli det för att underlätta spårning av nötkreaturen. Andra alternativ som JBS tittat på är belöningssystem för de uppfödare som kan ge transparent och tillförlitlig information om djurens ursprung.

Under 2020 kommer Etikrådet att fortsätta dialogen med JBS för att säkerställa effektiviteten i övervakning och kontroll av leveranser från indirekta leverantörer. Dialogen är en del av det tidsbestämda engagemang som initierades 2017 som följd av korruption och brott mot arbetstagarrättigheter, särskilt inom hälsa och säkerhet (H&S). Under dialogens gång har JBS utvecklat sitt antikorruptionsarbete, inklusive visselblåsarrutiner, och till viss del till även arbetet inom H&S. Under 2020 kommer denna del av dialogen också att fortsätta och därefter kommer Etikrådet att utvärdera implementeringen av åtgärder.

Sojahandlare under tryck

Under 2019 fortsatte även engagemanget i Bunge, en stor handlare av jordbruksprodukter. Bunge fortsätter att stödja Amazon Soy Moratorium. Enligt Bunge är 177 sojabönder fortsatt diskvalificerade på grund av bristande efterlevnad av avtalet. Företaget har åtagit sig att eliminera avskogning i sin leveranskedja mellan 2020 och 2025. Bunge har infört en trefasstrategi för att förbättra spårbarheten i dess sojaleveranser i Sydamerika. Fas 1 är inriktad mot regioner med högsta prioritet, där jordbruket expanderat kraftigt under de senaste åren. Faserna 2 och 3 har utvidgat datainsamlingen över en större del av Cerrado-regionen. Företaget har också stärkt sitt regelefterlevnadsarbete. Bristande regelefterlevnad ledde fram till att Bunge avbröt samarbetet med nio gårdar som inte följde företagets policy. Etikrådet förväntar sig att Bunge ska implementera sin tidsbundna policy för nolltolerans mot avskogning och uppmuntrar till ökad transparens om de framsteg som görs under införandet av policyn.

Vidare har Etikrådet engagerat sig i ArcherDaniels Midland (ADM). ADM har undertecknat Soy Moratorium och åtagit sig att inte köpa soja som har odlats i nyplanterade områden i Amazonas baserat på INPE:s definition (det brasilianska nationella rymdforskningsinstitutet). INPE-uppgifter om nyplanterade områden är publika. Varje år bekräftar en tredjepartsrevisor att företaget efterlever reglerna. Etikrådet kommer att fortsätta dialogen under 2020.

Amazon Soy Moratorium ska skydda Amazonas

Brasilien är en av världens största producenter av soja. År 2006 skapades ett viktigt avtal för att säkerställa att sojaproduktion i Amazonas enbart sker på befintlig jordbruksmark. Avtalet, Amazon Soy Moratorium (ASM), samlade företag, föreningar, icke statliga organisationer samt den brasilianska regeringen i ett gemensamt åtagande att frivilligt avstå från odling av sojabönor i de avskogade områdena av Amazonas biom.

Sedan implementeringen av ASM har produktionen av soja ökat vilket visar att skogsskydd och jordbruksexpansion går att förena. Åren innan ASM, mellan 2001 och 2006, expanderade sojaproduktionen i brasilianska Amazonas med 1 miljon hektar och bidrog till en enorm avskogning. Sedan 2006 har avskogningen för soja minskat från 30% till mindre än 1,5%, samtidigt som produktionen av soja har ökat med 400% jämfört med 2006. Detta genom att använda befintlig jordbruksmark.

Den brasilianska skogskoden (FC), som reviderades 2012, är ett exempel på reglering som syftar till att balansera skogsskydd med ekonomisk utveckling. Samtidigt visar nyligen publicerade data från den brasilianska regeringen (november 2019) att avskogningen i Amazonas ökat med 114% sedan 2012, från 460 tusen hektar till nästan 1 miljon hektar.

Mot bakgrund av den globala prognosticerade efterfrågan på soja (4% årlig tillväxt) är Amazon Soy Moratorium ett helt nödvändigt komplement till FC för att säkerställa att sojaexpansion sker på befintlig jordbruksmark. Samtidigt som sojaproduktionen i Amazonas endast står för cirka 10% av Brasiliens totala sojaproduktion, bidrar ASM till renomméet för hela den brasilianska sojasektorn.


Bakgrund fakta

Företag: JBS
Region: Sydamerika
Ämne: Avskogning, korruption, hälsa och säkerhet

Företag: Bunge
Region: Sydamerika
Ämne: Avskogning

Företag: Archer Daniels Midland
Region: Sydamerika
Ämne: Avskogning