Biologisk mångfald och livsmedelsproduktion

Insikten kring vikten av biologisk mångfald ökar i takt med att de närliggande riskerna blir tydligare. En bransch som direkt påverkar och riskerar att påverkas av förlusten av biologisk mångfald är jordbrukssektorn. Klimatförändringarna innebär att en större mängd livsmedel kommer behöva produceras på en mindre yta eftersom tillgång till bördiga odlingsmarker och vatten förväntas minska. Bolag kopplade till livsmedelssystem kommer möta ökade krav och förväntningar på att begränsa sin negativa påverkan på biologisk mångfald och klimat. Bolagen behöver säkerställa att naturens resurser används på ett hållbart sätt.
Etikrådets projekt fokuserar på miljöaspekter. Målet är att bolagen i projektet ska utveckla sitt arbete att ställa om till en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion.

Insikten kring vikten av biologisk mångfald ökar i takt med att de närliggande riskerna blir tydligare. En bransch som direkt påverkar och riskerar att påverkas av förlusten av biologisk mångfald är jordbrukssektorn. Klimatförändringarna innebär att en större mängd livsmedel kommer behöva produceras på en mindre yta eftersom tillgång till bördiga odlingsmarker och vatten förväntas minska. Bolag kopplade till livsmedelssystem kommer möta ökade krav och förväntningar på att begränsa sin negativa påverkan på biologisk mångfald och klimat. Bolagen behöver säkerställa att naturens resurser används på ett hållbart sätt.
Etikrådets projekt fokuserar på miljöaspekter. Målet är att bolagen i projektet ska utveckla sitt arbete att ställa om till en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion.

Bakgrund

Bolag som producerar livsmedel har ett flertal utmaningar. Livsmedelsproduktion kan bidra negativt till klimatförändring, vattenbrist, försämrad jordkvalitet samt kan hota
den biologiska mångfalden. Samtidigt är bolagen beroende av god och stabil tillgång till naturens resurser för att säkra livsmedelsproduktionen över tid. Dessutom är
värdekedjan ofta komplex, med både direkta och indirekta leverantörer samt produktionsenheter spridda över hela världen.

Många bolag påverkas av en ökad reglering för att skydda den biologiska mångfalden, som bland annat omfattar strängare krav kring kemikalieanvändning och förhindrad import av varor som kan relateras till avskogning. Inom EU finns exempelvis förslag på att bolag ska säkerställa att leverantörskedjan inte bidrar till avskogning.


Etikrådets projekt Biologisk mångfald och livsmedelsproduktion påbörjades i juni 2021. Hittills ingår tio bolag inom jordbruk, jordbrukskemikalier, livsmedelsindustrin samt dagligvaruhandel i projektet.

Projektets mål

Mål för projektet, som omfattar sex utvecklingsområden, för utveckling av en mer långsiktig hållbar livsmedelsproduktion, är att det sker positiva förflyttningar inom respektive målområde liksom för de enskilda bolag som ingår i projektet.

Målområden

  1. Biologisk mångfald och markanvändning
  2. Vattenresurser och matsvinn
  3. Hållbart produktutbud
  4. Stärkt leverantörskedjan
  5. Samverkan för en hållbar livsmedelsproduktion
För nytillkomna bolag, som inte var med i projektets basstudie, har poängen beräknats för 2021, och används i medelvärden för både den nya Basstudien
och 2021. Genomsnittspoängen för respektive målområde påverkas både av poängförändringar och utav förändringar i bolagsurvalet.

Resultat

Jämfört med basstudien har medelresultatet under andra halvåret 2021 ökat något för ungefär hälften av bolagen. Detta efter att bolagen engagerats i dialog vilket möjliggjort bättre förståelse av deras strategier.

Vissa bolag saknar policyer. De flesta bolagen i projektet har något åtagande för hållbar livsmedelsproduktion, ofta avseende landanvändning och avskogning. Det är dock stora skillnader mellan mål och praktisk handling, och flera av bolagen har ännu inte formaliserat sina åtaganden i en policy eller identifierat olika väsentliga miljörisker i sin verksamhet eller i leverantörskedjor. Bolagen med bäst resultat har en strategi för miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion med aktivt engagemang hos ledningen och väl dokumenterade processer för att identifiera och hantera risker.

Biologisk mångfald – behov av data och standard

Intresset för biologisk mångfald ökar i takt med att de närliggande riskerna blir tydligare. Utöver avskogning, monokulturer och jordbruksmetoder är användning av kemikalier en stor utmaning. Medvetenheten ökar om att konstgödsling och pesticider, som är väsentliga för dagens jordbruksproduktion, sprider kemikalier som har negativa effekter för natur och människa.

Alla bolag som deltar i engagemanget har visat intresse för att utveckla mål relaterade till biologisk mångfald, men de uttrycker
frustration över att det idag inte finns en standard för detta stora och komplexa ämne. Den kommande lanseringen av The Taskforce on Nature-Related Financial Disclosure (TNFD) förväntas ge ett ramverk som bolag kan använda för att identifiera, hantera och minska sin exponering mot naturrelaterade risker.

Hållbara produkter är centralt för affärsmodellen

Samtliga bolag anser att hållbara produkter kommer vara centralt för den ekonomiska tillväxten, då konsumenter i allt högre grad önskar produkter med lägre miljöpåverkan, som till exempel växtbaserat protein.

För nytillkomna bolag, som inte var med i projektet när basstudien gjordes, har poängen beräknats för 2021, och använts både i basstudie och för 2021.

Nästa steg

Fortsatta dialoger med de bolag som ingår i projektet äger rum under 2022. Arbetet fortsätter samtidigt för att öka antalet bolag som ingår i projektet. Projektet är treårigt och fortsätter fram till 2024.