Ansvarsfull användning av antibiotika inom djurhållning

Antimikrobiell resistens (AMR) är en global systemrisk för både folkhälsan samt ekonomin och identifieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett av de tio största globala hoten mot folkhälsan som mänskligheten står inför. Genom organisationen FAIRR deltar Etikrådet i två projekt för att påverka bolag med kopplingar till AMR till ökat ansvarstagande och transparens.

Antimikrobiell resistens (AMR) är en global systemrisk för både folkhälsan samt ekonomin och identifieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett av de tio största globala hoten mot folkhälsan som mänskligheten står inför. Genom organisationen FAIRR deltar Etikrådet i två projekt för att påverka bolag med kopplingar till AMR till ökat ansvarstagande och transparens.

Bakgrund

Antimikrobiell resistens (AMR) har kallats den ”tysta pandemin” eftersom den gör det svårare och i vissa fall till och med omöjligt att behandla bakteriella infektioner. Det är inte bara ett globalt hot mot folkhälsan utan också mot ekonomiskt välstånd och tillväxt, vilket innebär en systematisk risk både ur ett hållbarhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. En verksamhet som är väsentlig i sammanhanget är djurproduktion. Beroendet av tillväxtbefrämjande och förebyggande åtgärder i industrin har resulterat i att djurhållningen står för uppskattningsvis 70 procent av antibiotikaanvändningen globalt. Överanvändning av antibiotika är en betydande orsak till antimikrobiell resistens globalt, och förväntas öka i takt med att fler länder anammar intensiva jordbrukssystem för att möta den växande efterfrågan på kött, mejeriprodukter och fisk. Under hösten 2023 valde Etikrådet att engagera sig i två projekt genom organisationen FAIRR. Ett projekt riktar sig till läkemedelsbolag med kopplingar till djurproduktion och det andra projektet riktar sig till börsnoterade snabbmatskedjor som är stora köpare av animaliska produkter och där överanvändning av bland annat antibiotika är ett problem.

Mål för projektet

Två mål är satta för projekten. För det första att påverka bolagen till ansvarsfull användning av antibiotika i hela leverantörskedjan för animalisk protein, i linje med WHO:s riktlinjer. För det andra att bolagen förbättrar sina policyer, riktlinjer och transparens kring hur de använder antibiotika. Utöver direkta samtal med bolagen bidrar projekten också till erfarenhetsutbyten mellan olika intressenter med koppling till AMR.

Ett mål för projektet som riktar sig till läkemedelsindustrin (med inriktning på djurproduktion) är att utveckla dialog mellan investerare och läkemedelssektorn samt uppmuntra till ökad transparens från bolagen. Projektet syftar även till att få klarhet i hur och om dessa läkemedelsbolag hanterar risken för antimikrobiell resistens i hela värdekedjan, från fabrik till gård. Projektet fokuserar också på vilka åtgärder bolagen bör vidta för att framtidssäkra den långsiktiga hållbarheten i sina antibiotikaportföljer, dra nytta av den växande efterfrågan på alternativ till antibiotika och minska spridningen av antimikrobiell resistens. Etikrådets mål för projektet, som riktar sig till snabbmatsrestauranger, är att förbättra informationen om hur bolag minskar risken för antimikrobiell resistens i sina leverantörskedjor för animaliskt protein. Investerarna i projektet kommer att uppmana bolagen att a) redovisa befintliga policyer, b) utveckla antibiotikapolicyer som täcker alla nyckelproteiner och c) sätta upp relevanta mål som regelbundet följs upp och utvärderas.

Resultat

Etikrådet gick med i FAIRR och de båda projekten i september 2023. Under hösten har Etikrådet arbetat med att fördjupa sin kunskap inom området och deltagit i inledande dialoger med bolagen i de båda projekten.

Nästa steg

Etikrådet kommer att delta i fler bolagsdialoger under 2024. Etikrådet kommer även arbeta för ökad kunskap om AMR, både i AP-fondernas förvaltningsorganisationer och hos interna intressenter.

Om FAIRR

Etikrådet är medlem i FAIRR (Farm Animal Investment Risk and Return), ett globalt investerarnätverk som vill öka medvetenheten om utmaningar kopplade till intensiv industriell djurproduktion och strävar efter att minimera ESG-riskerna inom det bredare livsmedelssystemet. Nätverket omfattar över 400 investerare, som sammanlagt representerar ett förvaltat kapital på över 70 000 miljarder USD. Genom FAIRR får Etikrådet tillgång till experter på området, hjälp med koordinering av bolagsdialoger och analys av bolagens arbete relaterat till AMR. Experterna från FAIRR deltar också i regel vid de enskilda bolagsdialogerna. Etikrådet deltar i två av FAIRR:s projekt vilka fokuserar på antimikrobiell resistens. De två AMR-relaterade FAIRR-projekten syftar till att uppmuntra ansvarsfull användning av antibiotika i linje med WHO:s riktlinjer över hela värdekedjan för animaliskt protein, från läkemedelsbolag vars produkter används i industriell djurproduktion, till de snabbmatskedjor som är stora inköpare av kött.