Avskogning, biologisk mångfald, och klimatförändring

Avskogning, biologisk mångfald och klimatförändring är så kallade systemrisker som är sammanlänkade och nödvändiga att adressera för att lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle. Etikrådet arbetar både förebyggande och i individuella reaktiva bolagsdialoger med till exempel producenter av kött och soja i Brasilien.

Avskogning, biologisk mångfald och klimatförändring är så kallade systemrisker som är sammanlänkade och nödvändiga att adressera för att lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle. Etikrådet arbetar både förebyggande och i individuella reaktiva bolagsdialoger med till exempel producenter av kött och soja i Brasilien.

Bakgrund

Skövling och nedbränning av regnskog bidrar till den globala uppvärmningen och till att en viktig växthusgassänka förstörs. Detta sker ofta i samband med produktion av palmolja, soja, och nötkött och ofta i områden med sköra ekosystem. Avskogningen hotar även den biologiska mångfalden då artrik regnskog huggs ned och ersätts med odlingar. Människor, djur, och växtarter trängs undan och livsmiljöer försämras eller förstörs.


En växande världsbefolkning bidrar till ökad efterfrågan på livsmedel. Mer än hälften av avskogningen uppskattas bero på produktion av livsmedel och djurfoder till exempel sojabönor, nötkött och palmolja. Även en höjd levnadsstandard bidrar till att mark skövlas för odling och boskapsuppfödning.


För investerare förknippas många risker med bristen på data och verktyg för att spåra kopplingar till riskerna genom bolags hela leverantörskedja. I länder med svag lagstiftning och/eller med bristfällig uppföljning av avskogning, har bolag ofta svårt att kräva information om kopplingar till avskogning från leverantörer och underleverantörer, detta gäller särskilt de mindre bolagen.


Etikrådet har över tid arbetat både förebyggande och reaktivt inom detta område. Etikrådet deltar under 2021/2022 i ett ettårigt projekt genom Principles for Responsible Investment (PRI) med fokus på hållbara råvaror och avskogning. Ett annat projekt, med fokus på hållbar palmoljeproduktion, som Etikrådet varit engagerat i
sen 2014, slutrapporteras nedan.

Projektets mål

Etikrådets mål med arbetet är att främja en hållbar livsmedelsproduktion, bevara den biologiska mångfalden, minska avskogningen samt ta ökad hänsyn till mänskliga
rättigheter inom detta arbete.

Resultat

Etikrådet arbetade under flera år i ett internationellt investerarsamarbete med påverkansdialoger med bolag för hållbar produktion av palmolja, PRI:s Investor Working Group on Sustainable Palm Oil. Initialt förde investerarna påverkansdialoger med bolag som köpte palmolja och sålde palmoljebaserade produkter för att övertyga dem om att istället köpa och sälja Certified Sustainable Palm Oil (CSPO). Efterfrågan på CSPO var begränsad på grund av en ovilja från bland annat slutkonsument att betala ett högre pris för CSPO.


Från 2014 fördes påverkansdialoger med 25 palmoljeproducenter, främst i Indonesien och Malaysia, för att uppmana till mer hållbar odling och produktion samt till medlemskap i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).


2019 utökades dialogarbetet till att också omfatta tio banker i Indonesien, Malaysia, och Singapore som tillsammans står för en betydande del av finansieringen till stora
palmoljeproducenter i regionen. Målet var att bankerna skulle öka sitt ansvarstagande och avkräva ett större bolagsansvar gällande miljöaspekter och sociala aspekter vid
utlåning inom palmoljeindustrin.

Trots att ett antal globala banker skärpte sina policyer och krav för utlåning till bolag blev resultatet begränsat på grund av bland annat hög konkurrens från regionala och nationella banker.


Investerarna tog under 2019 även fram ett publikt förväntansdokument om hållbar palmoljeproduktion och brev med förväntningar på den fortsatta utvecklingen skickades till de bolag som hade engagerats i dialog. PRI valde att under 2020 påbörja en avveckling av investerarsamverkan för hållbar palmolja och låta arbetet integreras i ett antal andra investerarsamarbeten inriktade mot hållbar råvaruproduktion. Utvalda bolagsdialoger har dock drivits vidare av investerare som varit aktiva inom arbetsgruppen, bland annat Etikrådet. Tydliga framsteg har noterats under senare år hos bolag som odlar och producerar hållbar palmolja liksom i ökat medlemskap i RSPO.

Ettårigt PRI-projekt om avskogning

Etikrådet deltar i en ny investerarsamverkan kring avskogning, PRI Sustainable Commodities Practitioners’ Group, som löper under 2021/22. Samverkan sker i form av regelbundna workshops med målet att deltagande investerare bland annat ska få ökad förståelse för utmaningar kring avskogning som finansiell- och systemrisk i sina
innehav, samt kring data och verktyg för att hantera och rapportera om risker kopplat till avskogning under klimatomställningen.

Nästa steg

Etikrådet kommer att utvärdera olika möjliga projekt kring avskogning. Det är ett område nära sammanlänkat med bland annat klimatomställning, bevarande av biologisk mångfald, och ekosystemtjänster.