Framgångsrikt samarbete för ökad säkerhet i gruvors avfallsdammar

Etikrådet har haft en global och ledande roll i att etablera en öppen databas med information om gruvors avfallsdammar, en första standard för gruvors avfallsdammar, och ett institut som säkerställer att den globala standarden för avfallsdammar efterlevs av bolag.
2021 avslutade Etikrådet detta omfattande påverkansarbete, som nu går in i en förvaltande fas.

Etikrådet har haft en global och ledande roll i att etablera en öppen databas med information om gruvors avfallsdammar, en första standard för gruvors avfallsdammar, och ett institut som säkerställer att den globala standarden för avfallsdammar efterlevs av bolag.
2021 avslutade Etikrådet detta omfattande påverkansarbete, som nu går in i en förvaltande fas.

Bakgrund

Gruvverksamhet är en bransch med ett flertal svåra utmaningar. Etikrådet anser att försummad säkerhetshantering av gruvors avfallsdammar utgör en allvarlig och underskattad risk.


Det finns uppskattningsvis minst 3 500 aktiva gruvavfallsdammar i världen, ofta med begränsad publik information kring dammarnas säkerhetsstatus. Dammbyggnationerna föråldras och olycksfrekvensen väntas öka om de inte underhålls. När en damm rämnar är konsekvenserna ofta omfattande på miljö, växt- och djurliv samt för människor i kringliggande samhällen.


En stor avfallsdammolycka inträffade 2015 i Mariana i Brasilien med enorma konsekvenser på miljön och för många människor, då 19 personer omkom. Olyckan föranledde Etikrådet att börja arbeta för att minska risken för avfallsdammsolyckor genom att uppmärksamma investerare och bolag på det grundläggande problemet med hur avfall från gruvdrift lagras. Trots det hanterades inte problemen ändamålsenligt och 2019 inträffade en ännu större katastrof i Brumadinho, Brasilien, då en avfallsdamm kollapsade och 270 personer dog. Miljöskadorna blev omfattande och stor förstörelse drabbade närliggande lokalsamhällen med stora konsekvenser för bolaget.

Projektets mål

Etikrådet och the Church of England Pensions Board (CEPB) startade tillsammans ett projekt med målet att förhindra att liknande olyckor inträffar igen. Projektet
utökades över tid till att omfatta tre delmål:

  1. Upprätta en global, transparent och publik databas över gruvors avfallsdammar där alla intressenter kan få information om avfallsdammars status. 726 börsnoterade
    bolag kontaktades för att inhämta information till databasen.
    • Bygga, underhålla och ordna finansiering av databasen.
  2. Arbeta fram en global standard för gruvors avfallsdammar baserad på bästa praxis, väl förankrad inom gruvbranschen.
  3. Etablera ett institut, the Global Tailings Management Institute, med ansvar för att den globala standarden för avfallsdammar efterlevs av bolagen.
    • Ordna finansiering av och personal till institutet.

Resultat

Projektet har resulterat i att samtliga delmål uppnåtts och att storskaliga förbättringar inom gruvindustrin har realiserats.

Rundabordssamtal med bred uppslutning

2019 startades Investor Mining & Tailings Safety Initiative, ett arbete som leddes av Etikrådet och CEPB. Under det första året hölls fyra rundabordssamtal i London och i
samtliga möten deltog investerare, globala gruvföretag, statliga tillsynsmyndigheter inom gruvdrift, FN-experter och globala gruvexperter – både professionella och akademiska samt representanter från investerings-, bank- och försäkringssektorn.


Etikrådet och CEPB såg till att möten hölls, ledde samtal med företrädare från berörda intressenter, och säkerställde att arbetet för att åstadkomma verkliga förbättringar gick framåt. I slutet av oktober 2019 hölls ett toppmöte om gruvdrift och säkerhet i avfallsdammar.

En global publik databas över gruvors avfallsdammar

Etikrådet, CEPB och andra intressenter identifierade behovet av en global databas med publik information om gruvors avfallsdammar för bättre information och
beslutsunderlag. Investerarinitiativet kontaktade 726 börsnoterade gruvbolag samt olje- och gasföretag och bad dem rapportera detaljerad data för varje individuell
gruvavfallsdamm inom deras verksamhet, dess geografiaska placering och status, för att göra den publik.


Dataportalen utvecklas med stöd av UNEP, Etikrådet och CEPB. Den första versionen av portalen lanserades den 24 januari 2020 till minne av Brumadinho-olyckan.
Databasen är tillgänglig för alla och kan användas kostnadsfritt.

En global standard för hantering av gruvors avfallsdammar

Under de investerarledda rundabordssamtalen identifierades behovet av en global standard för hantering av gruvors avfallsdammar.


Gruvindustrin, med representanter från Internationella rådet för gruvdrift och metaller (ICMM), FN:s miljöprogram (UNEP) samt Principles for Responsible Investment (PRI) representerade av Etikrådet och CEPB tog initiativ till utveckling av en gemensam arbetsprocess, för att ta fram en sådan global standard, som fick namnet Global Tailings Review (GTR). I augusti 2020 lanserades standarden, Global Industry Standard on Tailings Management. Året avslutades med att Etikrådet och CEPB, tillsammans med andra investerare med 21 biljoner dollar i förvaltat kapital, kontaktade över 350 gruvföretag och uppmanade dem att stödja standarden på sina webbplatser och klargöra när de beräknade att kunna efterleva den.

För medlemmar i ICCM är det redan obligatoriskt att följa gruvstandard, men för att nå resultat behöver alla bolag i hela sektorn implementera standarden.

Etikrådet och CEPB som lett Investor Mining & Tailings Safety Initiative och agerat som initiativtagare fick för sitt arbete gemensamt utmärkelsen PRI:s Stewardship Project of the Year 2020. Allt arbete genomfördes för att öka säkerheten inom gruvindustrin och minska risken att liknande olyckor inträffar.

Ett globalt institut inrättas

Under 2021 etablerades the Global Tailings Management Institute, med ansvar för att den globala standarden för gruvors avfallsdammar efterlevs av bolagen.

Projektet avslutas

Etikrådet bedömer att arbetet går in i en förvaltande fas och har därmed avslutat sitt engagemang i initiativet under 2021.