Barnarbete i kakaobranschen

Etrådet har arbetat för en mer hållbar kakaoindustri under många år. På Elfenbenskusten och i Ghana uppskattas 2 miljoner barn arbeta i kakaons leverantörskedja. Dessa två länder är världens ledande kakaoproducenter och tillhandahåller nära 70 procent av den globala kakaoproduktionen. Stora förbättringar har skett under de senaste åren, men många utmaningar kvarstår.
Under 2021 har Etikrådet fört dialog med stora kakao- och chokladföretag med fokus på tre områden: övervaknings- och åtgärdssystem mot barnarbete, tillgång till utbildning för barn samt levnadsinkomster för kakaobönder.

Etrådet har arbetat för en mer hållbar kakaoindustri under många år. På Elfenbenskusten och i Ghana uppskattas 2 miljoner barn arbeta i kakaons leverantörskedja. Dessa två länder är världens ledande kakaoproducenter och tillhandahåller nära 70 procent av den globala kakaoproduktionen. Stora förbättringar har skett under de senaste åren, men många utmaningar kvarstår.
Under 2021 har Etikrådet fört dialog med stora kakao- och chokladföretag med fokus på tre områden: övervaknings- och åtgärdssystem mot barnarbete, tillgång till utbildning för barn samt levnadsinkomster för kakaobönder.

Bakgrund

Kakao odlas huvudsakligen i familjejordbruk och hanteras sedan i en komplex leverantörskedja. I småskaliga kakaojordbruk är barnarbete på bekostnad av möjlighet till skolgång fortfarande vanligt och ofta nödvändigt för familjernas ekonomi. Många mellanhänder i produktionsledet resulterar i en låg vinstandel för kakaobönder. Idag är det svårt att försörja sig på kakaoodling och fattigdomen är utbredd bland kakaobönder, vilket bidragit till att barnen ofta inte ser någon framtid inom kakaoproduktion utan istället flyttar till städerna. För att säkerställa en hållbar produktion av kakao, attrahera och behålla rätt arbetskraft samt säkerställa en stabil tillgång på råvaran kakao måste kakaoindustrin se till att odlingen lönar sig och att det är möjligt för bönder att tjäna sitt uppehälle.

Etikrådet för dialog med sju av de största kakao- och chokladtillverkarna i världen. Barnarbete är en utbredd utmaning inom kakaobranschen och bedöms vara en allvarlig hållbarhetsrisk för företag som köper och säljer kakao.

Mål för projektet

Etikrådets mål är att konkreta åtgärder vidtas och att barnarbete i kakaojordbruk minskar för att på sikt inte förekomma alls. De sju kakao och chokladföretagen inom projektet bör, mellan 2019–2022, visa betydande framsteg vad gäller:


• utbyggnad av system för övervakning och åtgärdande av barnarbete, så kallade Child Labour Monitoring and Remediation Systems (CLMRS)
• hur bolagen främjar att barnen i kakaoodlande samhällen får utbildning, och
• möjliggörande av levnadsinkomst för kakaobönder i Elfenbenskusten och Ghana, det vill säga den inkomst som krävs för att kunna försörja sin familj.

Resultat

Etikrådet och Sustainalytics anordnade under 2021 ett rundabordssamtal på ämnet ”Accelerating farmer livelihoods” med fokus på blockchain-teknologi som ett verktyg för att öka spårbarheten. I samtalet deltog representanter från flera kakao- och chokladbolag, bransch- och intressentinitiativ, OECD samt ett antal investerare. Ett blockchainföretag som tillhandahåller verktyg för spårbarhet och ett dryckesföretag som använder verktyget för att förbättra jordbrukarnas villkor delgav sina erfarenheter. Verktyget samlar data om försäljning av jordbruksprodukter för varje odlare i ett digitalt ID, vilket ökar spårbarheten. Verktyget kan också ge jordbrukaren bättre tillgång till marknaden och ökad vinst genom minskat antal mellanled.

Förtydligade Policyer

Flera choklad- och kakaobolag har förtydligat sina policyer rörande barns rättigheter och böndernas löner.

Bättre övervaknings- och åtgärdssystem inom barnarbete

Bolag inom samarbetsprojektet fortsätter att rapportera om en förbättrad implementering av CLMRS. De flesta bolag har över 50 procent täckning med CLMRS i de kakaoodlande samhällende bedriver handel med på Elfenbenskusten och i Ghana. Det finns också ett åtagande på branschnivå genom World Cocoa Foundation (WCF), som verkar för en hållbar kakaoindustri och att CLMRS eller liknande system ska finnas på plats innan 2025.

Utbildning

Enskilda bolag fortsätter att bidra till att bygga skolor och skolmaterial, samt till att underlätta för barn att få tillgång till födelsecertifikat, vilket behövs för
att gå i skolan.

Ersättning

Kakao- och chokladbolagen har ett allt större fokus på ersättning och så kallad levnadslön och nya initiativ inom branschen fokuserar inte bara på ökad produktivitet utan även på andra åtgärder för att öka lönsamheten för odlarna. Det finns en större samstämmighet i hur bolag adresserar inkomstfrågan genom faktorer som inkluderar diversifiering av grödor, tillgång till finansiering, rätten till och storleken på odlingsmark, premier och samverkan mellan odlare.

Nästa steg

Projektet fortsätter och kommer enligt plan att avslutas under 2022.