Ansvarsfull utvinning av kobolt

Etikrådet har sedan 2016 varit engagerat i ett investerarinitiativ som driver dialog med företag inom elektronik och fordonsbranschen i syfte att främja en mer ansvarsfull utvinning av kobolt.

Etikrådet har sedan 2016 varit engagerat i ett investerarinitiativ som driver dialog med företag inom elektronik och fordonsbranschen i syfte att främja en mer ansvarsfull utvinning av kobolt.

Reportage från Årsrapport 2020

Kobolt är en viktig komponent i batterier som används i bland annat mobiltelefoner, datorer och elbilar. En betydande andel av all kobolt utvinns i Demokratiska Republiken Kongo, ofta under problematiska förhållanden med hög risk för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Utvinningen sker både i reglerade och oreglerade gruvor. Även i de etablerade reglerade storskaliga gruvorna kan arbetare exponeras för giftiga metaller och sakna skyddsutrustning.

Gruvdriften riskerar även att leda till konflikter med lokalbefolkningen. Ofta finns oreglerade gruvor i anslutning till de reglerade där lokalbefolkningen gräver för hand under dåliga arbetsförhållanden och där barnarbete är vanligt förekommande. Den utvunna kobolten transporteras sedan via långa och komplexa leverantörskedjor innan den når slutkund. Utöver allvarliga kränkningar mot mänskliga rättigheter omfattas koboltutvinning av stora miljörisker samt korruption.

Bakgrundsfakta

Region: Västafrika
Fokusområde: Mänskliga rättigheter
Ämne: Barnarbete
Antal företag: 15

Investerarsamarbete

I samarbete mellan flera investerare och PRI (Principles for Responsible Investments) har Etikrådet fört dialog med ett 15-tal bolag inom elektronik och fordonsindustrin, bland annat Apple, Microsoft, Daimler och Volkswagen. Under de senaste åren har även årliga rundabordssamtal anordnats, där Etikrådet tillsammans med andra investerare, bolag och intresseorganisationer medverkat.

Syftet med dialogerna har varit att förbättra bolagens arbete att adressera mänskliga rättighetsrisker relaterade till kobolt. För att möjliggöra jämförelse mellan bolagen tog investerarinitiativet fram ett förväntansdokument med relevanta frågor som legat till grund för den fortsatta dialogen med bolagen.
Dokumentet utgår från OECD:s riktlinjer för due diligence och förväntningarna och omfattar tre huvudområden:

 • Bolagets riskanalys ska omfatta en kartläggning och granskningar av hela leverantörskedjan avseende hur mänskliga rättigheter efterlevs
 • Bolagets agerande då brister identifieras
 • Bolagets samarbete med andra aktörer kring strukturella frågor.

Under projektets gång har det skett en positiv utvecklingen avseende bolagens förståelse för och transparens kring sina leverantörskedjor. Hur bolagen valt att hantera riskerna skiljer sig åt. Exempelvis har Apple kartlagt sin leverantörskedja och infört minimikrav som följs upp genom granskningar. Daimler har beslutat att enbart köpa kobolt från certifierade gruvor, vilket ställer krav på att kunna spåra metallen genom hela leverantörskedjan. Branschsamarbeten som Responsible Minerals Initiative (RMI) och Responsible Cobolt Initiative (RCI) adresserar också dessa gemensamma utmaningar. Ett viktigt verktyg är den checklista som RMI har utvecklat, som bolagen använder för utvärdering av leverantörskedjan med fokus på kobolt och mänskliga rättigheter. Under våren 2021 kommer PRI att publicera en rapport som sammanfattar de erfarenheter och framsteg gjorts. Rapporten kommer också att ge förslag på hur investerare och bolag kan fortsätta belysa frågan om ansvarsfull utvinning av kobolt.

Ny batteriteknologi

Bolag investerar för att öka effektiviteten och återanvändning av batterier och utveckling av batterier helt utan kobolt. Denna utveckling är viktig för att tillgodose det ökade behovet av batterilösningar för en grön omställning, samtidigt som en ökad efterfrågan på kobolt skulle ge nya möjligheter för regionen och lokalbefolkningen om förhållandena på plats förbättras.

Vanliga frågor om

Etikrådets arbetsprocess

 • Exkluderar inte Etikrådet bolag som brutit mot en konvention?

  Vårt främsta mål är att få till en förändring – det tror vi att vi uppnår bäst genom att vara kvar som ägare i bolaget och arbeta för förändring, att kränkningen upphör och att åtgärder vidtas för att den inte upprepas. Skulle vi hamna i en situation där vi inte ser att vi kan få till stånd en förändring i linje med våra krav kan Etikrådet rekommendera respektive AP-fond att avyttra bolaget från sina investeringar, men det är en sista utväg.

 • Hur hanterar ni bolag som kränker internationella konventioner?

  Vi har en systematisk process som säkerställer att Etikrådet fångar upp signaler om att ett bolag brutit mot en konvention. Vi bevakar löpande ett stort antal källor (bland annat medier, FN-källor, rapporter från intresse- och frivillighetsorganisationer) för att upptäcka indikationer på och få belägg om att ett bolag brutit mot en konvention. Bland dessa bolag väljs ett antal ut som Etikrådet för dialog med i syfte att få dem att agera ansvarsfullt.  Även om vi bevakar ett stort antal källor finns naturligtvis alltid risken att något inte fångats upp. Skulle vi få information om kränkning på annat sätt integreras dock denna i samma systematiska process som övrig information.

 • Utesluter ni några bolag?

  Etikrådet kan rekommenderat AP-fonderna att exkludera bolag, se lista. Etikrådet kontaktar samtliga exkluderade bolag årligen för att uppmana dem att agera i enlighet med de internationella konventionerna. I de fall bolag kan verifiera att de rättat till det som var anledningen till exkluderingen kan Etikrådet överväga att rekommendera fonderna att reinkludera.