Arbete för att skydda bin

De senaste åren har forskning i allt högre utsträckning visat att det finns ett samband mellan användningen av bekämpningsmedel som innehåller neonicotinoider och att antalet bin minskar.

De senaste åren har forskning i allt högre utsträckning visat att det finns ett samband mellan användningen av bekämpningsmedel som innehåller neonicotinoider och att antalet bin minskar.

Reportage från årsrapport 2018

Genom dialog med olika aktörer vill Etikrådet få en djupare kunskap om situationen och med målet att kunna bidra till att lösa utmaningen med att skydda världens viktigaste pollinerare.

Pollinering är en viktig ekosystemtjänst som är nödvändig för växters reproduktion. Den  möjliggör cirka 35 procent av den globala produktionen av odlade grödor. I USA används honungsbiet för pollineringen av cirka 80 procent av alla växtodlingar och beräknas bidra med 20 miljarder dollar till den amerikanska ekonomin.

Forskning kopplar insektsgift till bidöd

Forskning har visat att bekämpningsmedel mot skadeinsekter också kan orsaka att bin dör. Neonicotinoider är en typ av insektsgift som slår ut insekters centrala nervsystem och används som bekämpningsmedel mot skadeinsekter. Dessa effektiva nervgifter tros också skada binas centrala nervsystem och orsaka bland annat onormal nervstimulans, desorientering och blockerade receptorer. Nervskadorna är obotliga och påverkar biets beteende, hur det letar efter föda och hur det navigerar. Detta kan leda till att biet dör.

Bayer och Syngenta är två av de största tillverkarna av produkter som innehåller neonicotinoider. I september 2018 kom rapporter från nya studier som visade att bekämpningsmedel med glyfosat, såsom Bayers produkt Roundup, skadar binas tarmflora genom att förstöra ett specifikt enzym. Negativa effekter är bland annat att biets larver växer långsammare och att arbetsbina senare kan dö när de exponeras för vanliga bakterier.

Etikrådet hade en diskussion om detta med Bayer i augusti 2018. Företaget ifrågasatte då den vetenskapliga forskningen om orsakerna till nedgången i antalet bisamhällen och hävdade att även om antalet bisamhällen har minskat så minskar inte mängden bin. Bayer hävdar att nedgången i antalet bisamhällen främst beror på att Varroakvalstret kommit till Europa och att europeiska bin inte har någon naturlig immunitet mot kvalstret. Varroakvalstret orsakar bland annat deformerade vingar hos bina och om många bilarver drabbas av kvalstret kan det orsaka ett helt bisamhälles död.

Vägledning om praktiska åtgärder

Under 2019 planeras ytterligare möten med två av de organisationer som är emot att insektsmedel innehållande neonicotinoider används, The Soil Association i Storbritannien och The Intergovernmental Science-Policy on Biodiversity and Ecosystem Services (IBPES). Etikrådet vill få en djupare förståelse för den vetenskapliga forskningen och nivån på vetenskaplig granskning samt få vägledning om vilka praktiska åtgärder som tillverkarna skulle kunna vidta.

Det bör noteras att de insektsgifter och bekämpningsmedel som är i fokus har betydande marknadsandelar och att de sannolikt också har haft stor positiv påverkan på livsmedelsproduktionen globalt.

När ovan nämnda möten hållits avser Etikrådet träffa Bayer igen för att fortsätta diskussionen om bland annat de två produkter som nu anklagas för att skada världens viktigaste pollinerare.


Bakgrund fakta

Dialog: Proaktiv
Region: Globalt
Ämne: Miljö