Fokus på vattenfrågan

Vatten är en naturresurs som redan idag är en bristvara på många ställen och efterfrågan på vatten förväntas öka i framtiden.

Vatten är en naturresurs som redan idag är en bristvara på många ställen och efterfrågan på vatten förväntas öka i framtiden.

Reportage från årsrapport 2018

Vattenbrist beror bland annat på en växande befolkning globalt och på klimatförändringar. Det är nödvändigt att säkerställa tillgången till färskvatten av god kvalitet.

Jordbruket förbrukar störst andel av det färsk- vatten som finns i världens sjöar, floder och grundvatten. Ungefär 70 procent av världens färskvattenförbrukning går till bevattning av jordbruk, över 20 procent används av industrier och resten används av hushåll. Mestadels är jordbruk beroende av regn och inte av bevattning. Globalt är 60 procent av alla spannmålsgrödor helt beroende av regn, medan 40 procent är helt eller delvis beroende av bevattning.

Varmare klimat, förändrade vädermönster och ökad befolkningsmängd ställer nya krav

Färskvatten är en lokal resurs som är dyr att transportera. Varmare klimat, förändrade vädermönster och ökad befolkningsmängd ökar belastningen på lokala vattenresurser och kräver bättre hushållning av vatten. Traditionellt har företag inom jordbrukssektorn satsat på att hantera den direkta vattenförbrukningen i sin verksamhet. Ett litet antal företag har också arbetat med att förstå och hantera  vattenriskerna i hela leverantörskedjan. Med tanke på utmaningarna krävs en helhetssyn för att förstå risker och möjligheter och för att kunna hantera företags direkta och indirekta sötvattenförsörjning.

Investerarsamarbete för bättre vattenförvaltning

Ett investerarsamarbete genom Principles for Responsible Investment (PRI) har under flera år arbetat för en ökad förståelse av företags beredskap och vattenförvaltning. Investerarsamarbetet har arbetat för ökad dialog mellan företag och investerare om vattenfrågor.

Under 2018 deltog Etikrådet i den andra fasen av samarbetsprojektet. Den fokuserar på att inleda dialog med de företag som valde att inte svara under projektets första fas. Etikrådet ansvarar för kontakterna med två företag och har påbörjat dialoger där vattenfrågor    diskuteras. Etikrådet kommer att fortsätta dialogarbetet under 2019.


Bakgrund fakta

Region: Globalt
Ämne: Miljö