Främja ansvarsfull utvinning av kobolt

Under 2018 fortsatte Etikrådet och flera andra investerare att i samarbete driva dialoger med 15 företag inom elektronik- och bilindustrin om deras råvaruförsörjning av kobolt. Dialogerna har pågått sedan 2016 och bland de 15 företagen ingår Dell, Apple, HP och Microsoft, men även företag inom transportsektorn som Daimler och Volkswagen.

Under 2018 fortsatte Etikrådet och flera andra investerare att i samarbete driva dialoger med 15 företag inom elektronik- och bilindustrin om deras råvaruförsörjning av kobolt. Dialogerna har pågått sedan 2016 och bland de 15 företagen ingår Dell, Apple, HP och Microsoft, men även företag inom transportsektorn som Daimler och Volkswagen.

Reportage från årsrapport 2018

Kobolt säljs ofta via en komplex leverantörs- kedja som startar i Demokratiska Republiken Kongo, där mer än hälften av världens kobolt utvinns. Allvarliga systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter inklusive barnarbete är vanligt. Efterfrågan på mineralet kobolt förväntas fortsätta att öka under kommande år.

Förväntansdokument publicerat av investerarna

Hösten 2018 införlivades investerarsamar-  betet i organisationen Principles for Responsible Investment (PRI). I samband med det publice- rades ett förväntansdokument, som baseras på investerargruppens arbete de senaste åren och som kort beskriver situationen i Demokratiska Republiken Kongo där koboltet utvinns. Dokumentet beskriver bland annat investerarnas förväntningar på företagen och vilka utmaningar de identifierar.

Tre huvudområdena för investerarnas förväntningar om ansvarsfulla inköp av kobolt är:

  1. Företagen ska löpande göra riskbedömningar och granska hur mänskliga rättigheter efterlevs
  2. Vidta åtgärder
  3. Delta i samarbetsinitiativ.

En utmaning som investerarna är oroade över är att vissa företag har stoppat eller har övervägt att helt stoppa inköp från småskaliga gruvor. Ett sådant inköpsstopp skulle kunna få stora negativa effekter på lokalbefolkningens möjligheter att försörja sig.

Apple anses vara ett av de ledande företagen i att hantera dessa hållbarhetsutmaningar. Företaget har identifierat alla sina smältverksleverantörer av kobolt och låter genomför externa revisioner av dem. Företaget har specifikt inkluderat kobolt i sin underleverantörspolicy. Apple är en aktiv medlem i de mest relevanta branschsamarbetena – Responsible Minerals Initiative (RMI) och Cobalt Initiative (RCI) och bidrar där med expertis. Företaget har bidragit finansiellt till forskning som syftar till att bättre förstå utmaningarna med utvinning av kobolt i Demokratiska Republiken Kongo. Apple publicerar också rapporter som ger uppdateringar om hur företagets arbete med kobolt utvecklas.

Dialogerna ska fortsätta tillsammans med PRI

Under 2018 var Etikrådet engagerat i diaog med Daimler. Hösten 2018 publicerade     Daimler en ny policy för mänskliga rättigheter    vilken specifikt nämner kobolt och riskerna i leverantörskedjan. Under 2018 deltog Daimler i Responsible Cobolt Initiative. Under 2019 kommer Etikrådet tillsammans med PRI fortsätta arbetet rörande mänskliga rättigheter och kobolt.

Etikrådet talar vid OECD-forumet i Genève

Trycket är stort kring utmaningarna med kobolt och hur mineralen utvinns. Många organisationer arbetar aktivt för att förbättra situationen kring gruvorna i Demokratiska Republiken Kongo. Under våren deltog Etikrådet som talare vid OECD:s forum i Genève rörande hållbara leverantörskedjor av mineraler och med en särskild inriktning på Demokratiska Republiken Kongo. Det är uppenbart att det kommer att krävas långsiktigt och tålmodigt arbete för att lösa problemen.


Bakgrund fakta

Region: Demokratiska Republiken Kongo
Ämne: Mänskliga rättigheter