Från italienska arbetsvillkor till utmaningar i globala livsmedelskedjor

I början av september 2019 deltog Etikrådet i en investerar- och företagsresa till italienska landsbygden. Målet var att få en förstahandsförståelse för arbetsvillkoren på italienska tomatodlingar. Resan gav också verkliga exempel på hur prispressen i livsmedelskedjorna minskar marginalerna och gör det svårt att ge jordbruksarbetare anständiga löner och levnadsvillkor.

I början av september 2019 deltog Etikrådet i en investerar- och företagsresa till italienska landsbygden. Målet var att få en förstahandsförståelse för arbetsvillkoren på italienska tomatodlingar. Resan gav också verkliga exempel på hur prispressen i livsmedelskedjorna minskar marginalerna och gör det svårt att ge jordbruksarbetare anständiga löner och levnadsvillkor.

Reportage från årsrapport 2019

Fokusområde:
Mänskliga rättigheter – barn och tvångsarbete samt hälsa och säkerhet

Under veckan besökte investerargruppen gårdar, producentkooperativ, en raffineringsfabrik och hade möten med tomatföretag samt ickestatliga organisationer, bland annat arbetsministeriet. Vi fick inblick ett antal utmaningar som tillsammans ger en osäker situation för jordbruksarbetare i Italien, inte bara inom tomatproduktion utan i hela jordbrukssektorn. Sammantaget var det tydligt att de allra flesta arbetarna är migrerande arbetare antingen med ett arbetstillstånd som erhållits specifikt för att arbeta inom jordbruk, eller migranter utan tillstånd som tvingas acceptera arbete utan lagliga kontrakt och arbetsvillkor.

För den senare gruppen gäller att om en arbetstagare en gång har fått avslag på ett arbetstillstånd men fortfarande befinner sig i Italien är det omöjligt att få ett tillstånd, detta oavsett om personen erbjuds ett jobb med ett lagligt kontrakt. Arbetarna lämnas i limbo, accepterar ofta dåliga arbetsvillkor utan lagliga avtal eller tvingas återvända till hemlandet. För arbetare med ett kontrakt blev vi varse att det inte var ovanligt att få betalt för bara en del av arbetade timmar. Oavsett kontrakt eller arbetstillstånd bor jordbruksarbetarna ofta i getto-liknande boenden och det finns också utbredda rapporter om att maffian kontrollerar arbetarnas transporter och regelmässigt tar för mycket betalt. Flera dödsolyckor har också inträffat under årens lopp i samband med transporter av arbetare i överfulla och osäkra fordon.

Investerarinitiativet uppmuntrar aktivt företag att gå med i Ethical Trading-initiativets italienska arbetsgrupp för att tillsammans tackla problemen, som en strategi i en fråga ingen aktör kan lösa på egen hand.

Att hantera grundorsaker till dåliga arbetsförhållanden

Även om vissa utmaningar är unika för det lokala sammanhanget i Italien, framgick det också av resan att en av grundorsakerna som försvårar ansträngningar för att förbättra arbetsvillkoren är prispress. Marginalerna har minskat avsevärt de senaste åren för jordbruksproducenter. Detta gäller inte bara i Italien, utan gäller i allmänhet inom hela sektorn. Vid mötet med olika aktörer i leverantörskedjan blev det under resan tydligt att produktionskostnaderna, med hänsyn till rättvisa arbetsförhållanden, måste vara ett gemensamt ansvar. Kostnaderna kan inte tas upp enbart av producenter och jordbruksarbetare. Prismekanismer och upphandlingsprocesser måste därför vara en del av samtal och åtgärder för att förbättra arbetsförhållanden i livsmedelskedjan.

Etikrådet främjar en öppen dialog

Engagemangsprojektet inleddes 2018 och är ett globalt samarbete mellan investerare. Under 2019 fortsatte dialogen med tjugo företag med fokus på en dialog och benchmarking av varje företag. Fokus ligger framförallt på vissa högriskvaror, som kaffe, ris, socker, te och tomater. Dialogen behandlar frågor som företagspolicyer gällande mänskliga rättigheter, due diligence, proaktiv hantering av viktiga frågor samt samarbete med branschens intressenter. Resultaten uppdateras vartannat år och följer företagets framsteg under hela dialogen.

Inom investerarinitiativet kommer vi att försöka ansluta företag och relevanta intressenter som vill förändra situationen. Vi kommer att göra vårt bästa för att främja en öppen och konstruktiv dialog och tydligt kommunicera investerarnas stöd för att hantera grundorsaker till dåliga arbetsförhållanden i livsmedelskedjor.


Bakgrund fakta

Region: Italien och globalt
Ämne: Arbetsvillkor inom leverantörskedjan för livsmedel

Vanliga frågor om

Etikrådets arbetsprocess

  • Exkluderar inte Etikrådet bolag som brutit mot en konvention?

    Vårt främsta mål är att få till en förändring – det tror vi att vi uppnår bäst genom att vara kvar som ägare i bolaget och arbeta för förändring, att kränkningen upphör och att åtgärder vidtas för att den inte upprepas. Skulle vi hamna i en situation där vi inte ser att vi kan få till stånd en förändring i linje med våra krav kan Etikrådet rekommendera respektive AP-fond att avyttra bolaget från sina investeringar, men det är en sista utväg.

  • Hur hanterar ni bolag som kränker internationella konventioner?

    Vi har en systematisk process som säkerställer att Etikrådet fångar upp signaler om att ett bolag brutit mot en konvention. Vi bevakar löpande ett stort antal källor (bland annat medier, FN-källor, rapporter från intresse- och frivillighetsorganisationer) för att upptäcka indikationer på och få belägg om att ett bolag brutit mot en konvention. Bland dessa bolag väljs ett antal ut som Etikrådet för dialog med i syfte att få dem att agera ansvarsfullt.  Även om vi bevakar ett stort antal källor finns naturligtvis alltid risken att något inte fångats upp. Skulle vi få information om kränkning på annat sätt integreras dock denna i samma systematiska process som övrig information.

  • Utesluter ni några bolag?

    Etikrådet kan rekommenderat AP-fonderna att exkludera bolag, se lista. Etikrådet kontaktar samtliga exkluderade bolag årligen för att uppmana dem att agera i enlighet med de internationella konventionerna. I de fall bolag kan verifiera att de rättat till det som var anledningen till exkluderingen kan Etikrådet överväga att rekommendera fonderna att reinkludera.