Klimat – fokus på omställning

För att klara klimatkrisen behöver koldioxidutsläppen minska kraftigt de närmaste tio åren. Enligt FN:s klimatpanel behöver utsläppen år 2030 vara ungefär hälften av dagens och nettonoll år 2050. Detta kräver en betydande omställningen. Regeringar behöver införa tydliga regelverk som möjliggör en rättvis och smidig omställning. Bolag behöver förändra sina affärsmodeller, konsumenter och medborgare behöver ändra sina konsumtions- och beteendemönster

För att klara klimatkrisen behöver koldioxidutsläppen minska kraftigt de närmaste tio åren. Enligt FN:s klimatpanel behöver utsläppen år 2030 vara ungefär hälften av dagens och nettonoll år 2050. Detta kräver en betydande omställningen. Regeringar behöver införa tydliga regelverk som möjliggör en rättvis och smidig omställning. Bolag behöver förändra sina affärsmodeller, konsumenter och medborgare behöver ändra sina konsumtions- och beteendemönster

Reportage från årsrapport 2020

Ett projekt som Etikrådet och AP-fonderna är engagerade i är Climate Action 100+. Det är ett femårigt globalt klimatinitiativ som startade 2017 och som stödjs av mer än 540 investerare med ett förvaltat kapital av 40 000 miljarder kr. Initiativet har dialoger med drygt 160 bolag runt om i världen. Dessa bolag har valts ut eftersom de har störst totala koldioxidutsläpp (Scope 1-3, alltså både bolagens direkta utsläpp, utsläppen från inköpt el samt alla övriga utsläpp från inköp och produkters användning). Dessa bolag uppskattas stå för cirka 80 procent av världens industriella koldioxidutsläpp.

Climate Action 100 logotype

Syftet med Climate Action 100+ är att:

 • förbättra bolagens styrning vad gäller klimatrisker och möjligheter,
 • minska sina koldioxidutsläpp i enlighet med vedertagen klimatvetenskap, och
 • rapportera i enlighet med TCFD (Task force on Climate related Financial Disclosure) som är ett internationellt ramverk för klimatrapportering.
Bakgrundsfakta

Region: Globalt
Fokusområde: Klimat
Ämne: Omställning, Parisavtalet
Antal företag: 161

Dialoger ger resultat

Under 2020 har Climate Action 100+ genom investerares engagemang säkrat flera banbrytande åtaganden från bolag som befinner sig i klimatmässigt krävande branscher. Nedan är några bolagsexempel. I april 2020 tillkännagav Shell att de planerar att bli klimatneutrala, alltså netto-noll i utsläpp, senast 2050. Som ett av världens största energibolag är detta åtagande signifikant. De ska även öka takten i hur snabbt de kommer att minska sitt koldioxidavtryck för att komma i linje med Parisavtalets mål. I maj 2020 offentliggjordes ett liknande beslut av ännu ett globalt olje- och gasbolag, Total. Även de lovade, klimatneutralitet i både produktion och produkter senast 2050 och att deras investeringar i olja och gas ska utvärderas gentemot Parisavtalet. De ska även stötta andra bolag och länder i omställningen till netto-noll utsläpp. Total ämnar se över sina strategier minst vart femte år för att följa utvecklingen i policy, marknad, och teknologi. Inom olja och gas har flera andra åtaganden gjorts av bland annat BP, Repsol och Petrochina.

Senare i maj 2020 kom ett löfte om klimatneutralitet senast 2050 från det amerikanska energibolaget Southern Company. Sammanlagt har nu sex energibolag i USA åtagit sig att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Unilever har meddelat att de planerar ha uppnått netto-noll utsläpp senast 2039 och de ska även etablera en Climate and Nature Fund till ett värde av 1 miljard euro. Inom branschen konsumentprodukter har även Woolworths satt nya mål att minska sina utsläpp. Andra företag som har rört sig i riktning mot Climate Action 100+ målsättningar under året är: Coca Cola, PepsiCo, Walmart, Colgate-Palmolive och Danone.

Stora framsteg under året men mer krävs

Årets framgångar har varit betydande. Åtaganden om netto-noll utsläpp från stora bolag är inte bara ett viktigt steg i kampen att bromsa klimatförändringar, utan kan även ses som början på en ny standard i olika branscher vilket sätter press på andra bolag att se över sina klimatstrategier. Genom Climate Action 100+ och det koordinerade investerarengagemang som initiativet möjliggör kan verklig förändring uppnås. Samtidigt, som det påpekas i Climate Action 100+ årsrapport för 2020, är det fortfarande en mycket lång väg att gå och ett engagemang i ord behöver följas upp i handling.

Trots antalet nya åtaganden om netto-noll utsläpp är 194 av de nya olje- och gasprojekten som sanktionerats i år inte i linje med ett klimatscenario där temperaturökningen än mindre än 1,75⁰ C.

Man som arbetar i industri

Utvärderingsmodell

Under 2020 har Climate Action 100+ tagit fram en utvärderingsmodell, Net Zero Company Benchmark, för att analysera hur väl företagen lever upp till initiativets mål. De första individuella bolagsresultaten av detta nya mätningssätt kommer att publiceras våren 2021. Detta kommer ge information om vilka bolag där särskilt engagemang är nödvändigt framöver.

Dialog med bolag i hela värdekedjan

Samverkan behövs för en ordnad omställning till netto-noll. Under 2020 har Etikrådet engagerat sig i att inom Climate Action 100+ och tillsammans med Institutional Investor Group Climate Change (IIGCC) och Transition Pathway Initative (TPI) föra samman de bolag som behövs för att utveckla vägar för att nå netto-noll utsläpp för energiintensiva sektorer. Detta nya projekt inom Climate Action 100+ syftar till att bolag, investerare, beslutsfattare och andra aktörer ska samverka för att tillsammans ta fram praktiska handlingsplaner för olika sektorer och därefter genomföra dessa. Sektorerna som valts ut är bland annat: olja och gas, tunga transporter, stål, cement och rederi. Arbetsformen för att skapa färdplanerna är rundabordssamtal där berörda aktörer deltar. Under 2020 har ett första rundabordssamtal hållits för olja och gas, tunga transporter och stål. Under 2021 kommer arbetet med att utveckla omställningsplaner för dessa sektorer att fortsätta. Etikrådets generalsekreterare leder detta arbete tillsammans med Church of England Pensions Board.

Mer information: www.climateaction100.org

Vanliga frågor om

Etikrådets arbetsprocess

 • Exkluderar inte Etikrådet bolag som brutit mot en konvention?

  Vårt främsta mål är att få till en förändring – det tror vi att vi uppnår bäst genom att vara kvar som ägare i bolaget och arbeta för förändring, att kränkningen upphör och att åtgärder vidtas för att den inte upprepas. Skulle vi hamna i en situation där vi inte ser att vi kan få till stånd en förändring i linje med våra krav kan Etikrådet rekommendera respektive AP-fond att avyttra bolaget från sina investeringar, men det är en sista utväg.

 • Hur hanterar ni bolag som kränker internationella konventioner?

  Vi har en systematisk process som säkerställer att Etikrådet fångar upp signaler om att ett bolag brutit mot en konvention. Vi bevakar löpande ett stort antal källor (bland annat medier, FN-källor, rapporter från intresse- och frivillighetsorganisationer) för att upptäcka indikationer på och få belägg om att ett bolag brutit mot en konvention. Bland dessa bolag väljs ett antal ut som Etikrådet för dialog med i syfte att få dem att agera ansvarsfullt.  Även om vi bevakar ett stort antal källor finns naturligtvis alltid risken att något inte fångats upp. Skulle vi få information om kränkning på annat sätt integreras dock denna i samma systematiska process som övrig information.

 • Utesluter ni några bolag?

  Etikrådet kan rekommenderat AP-fonderna att exkludera bolag, se lista. Etikrådet kontaktar samtliga exkluderade bolag årligen för att uppmana dem att agera i enlighet med de internationella konventionerna. I de fall bolag kan verifiera att de rättat till det som var anledningen till exkluderingen kan Etikrådet överväga att rekommendera fonderna att reinkludera.