Krav på ökad hållbarhet i tillväxtmarknader

Etikrådet deltar sedan flera år tillbaka i ett proaktivt samarbete för ökad hållbarhet i tillväxtmarknader. Dialoger förs med företag i över femton olika tillväxtmarknader och handlar både om hållbarhetsrisker och -möjligheter vad gäller miljö och socialt ansvar.

Etikrådet deltar sedan flera år tillbaka i ett proaktivt samarbete för ökad hållbarhet i tillväxtmarknader. Dialoger förs med företag i över femton olika tillväxtmarknader och handlar både om hållbarhetsrisker och -möjligheter vad gäller miljö och socialt ansvar.

Reportage från årsrapport 2018

Sedan initiativet startade 2009 har Etikrådets konsult för bolagsdialoger genomfört mer än 600 fysiska möten med företag på deras hemmamarknader. Alla möten har målet att driva positiva förändringar genom en konstruktiv dialog. Etikrådet deltar själv aktivt i 15 av dessa företagsdialoger. Företagen kommer bland annat från Brasilien, Kina, Filippinerna, Ryssland, Sydkorea och Thailand.

Från knapphändig information till transparent och systematisk rapportering

En företagsdialog där Etikrådet deltar är med det filippinska fastighetsutvecklingsbolaget Ayala Land. Totalt har det hållits fyra möten på plats i Manila med Ayala Land

Vid det första mötet, 2013, var företagets publika information om hur det arbetade med hållbarhet mycket begränsad. Investerarmötet var Ayla Lands första någonsin som enbart hade fokus på hållbarhet. Ayala Land hävdade vid mötet att olycksfrekvensen i företaget var nära noll. Säkerhetsstatistiken rapporterades dock inte publikt. En så låg olycksfrekvens är osannolik i ett byggföretag verksamt i Filippinerna med tusentals anställda och underleverantörer och i ett land där många arbetare är lågutbildade. Därför fokuserades företagsdialogen inledningsvis på att företaget skulle förbättra transparensen och rapporteringen om hållbarhet liksom på att företaget skulle utveckla effektivare riskbedömnings- och ledningssystem.

Ayala Land var positiva till dialogen och till att få återkoppling på sitt hållbarhetsarbete. Företaget har därefter väsentligt utökat informationen till investerare. Företaget har också börjat arbeta mer systematiskt med säkerhet och andra hållbarhetsutmaningar liksom med att adressera klimatfrågan. Säkerhetsstatistiken är nu publik och på mötena med företaget förs ingående diskussioner om dess olycksförebyggande arbete.

Förutom sitt fokus på säkerhet har Ayala Land också ett stort fokus på klimatförändringar och har tagit fram ett progressivt program för hur företagets kommersiella fastigheter ska bli koldioxidneutrala till år 2022. Företaget har identifierat tre strategier för att minska koldioxidutsläpp: tillhandahålla passivt kylda utrymmen, byta till förnybar och ren energi samt plantera och skydda skog. 

Engagemanget i tillväxtmarknader fortsätter

Omfattningen av det proaktiva samarbetsprojektet på tillväxtmarknaderna, där Etikrådet deltar, fortsätter att expandera. 2018 utvärderades varje företag mot FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter  och påverkansdialogerna med företagen matchades även mot FN:s globala hållbarhetsmål.

Proaktiva påverkansdialoger med företag om hållbarhetsrisker är i linje med de förväntningar som finns i OECD:s riktlinjer för institutionella investerare. Etikrådet kommer att fortsätta sitt proaktiva engagemang med företag i tillväxtmarknader.


Bakgrund fakta

Region: Globalt, omfattar de 100 största globala företagen i olika branscher
Ämne: Klimat, Affärsetik, Mänskliga rättigheter, Miljö