Omställning i utsläppstunga branscher

Klimatomställningen kräver betydande och snabba åtgärder. Stater behöver införa tydliga styrmedel, konsumenter och allmänheten i stort behöver ändra sina konsumtions- och beteendemönster och många bolag behöver förändra sina affärsmodeller. Investerare har ett ansvar att säkerställa att de bolag vi äger hanterar klimatrisker på ett ansvarsfullt sätt. Omställningen är systemkritisk och Etikrådet arbetar för att aktörer i utsläppstunga branscher ska samverka och ta fram handlingsplaner som möjliggör omställningen.

Klimatomställningen kräver betydande och snabba åtgärder. Stater behöver införa tydliga styrmedel, konsumenter och allmänheten i stort behöver ändra sina konsumtions- och beteendemönster och många bolag behöver förändra sina affärsmodeller. Investerare har ett ansvar att säkerställa att de bolag vi äger hanterar klimatrisker på ett ansvarsfullt sätt. Omställningen är systemkritisk och Etikrådet arbetar för att aktörer i utsläppstunga branscher ska samverka och ta fram handlingsplaner som möjliggör omställningen.

Bakgrund

För många utsläppstunga branscher är omställningen till ett lågutsläppssamhälle mycket komplex, kostsam och svår. Det är svårt för enskilda bolag att ta fram handlingsplaner för hur de på bästa sätt ska klara omställningen, eftersom de också är beroende av andra aktörers beslut och aktiviteter. Ofta krävs innovation och teknologi som fortfarande är under utveckling. Det finns ett stort behov hos investerare, bolag, bolags leverantörskedjor och kunder samt andra branschaktörer att mötas för att identifiera och prioritera tekniker, aktiviteter och åtgärder för att en hel bransch ska lyckas med omställningen.

Projektets mål

Mål för projektet, som verkar inom det globala investerarsamarbetet Climate Action 100+, är att bolag, investerare, beslutsfattare och andra aktörer ska samverka för att ta fram praktiska omställningsplaner till ett lågfossilt samhälle och därefter följa upp att dessa genomförs. Projektet ämnar låta olika aktörer i en branschs värdekedja mötas i syfte att utveckla gemensamma handlingsplaner. Genom koordinerad samverkan hjälper investerare bolagen att öka takten på och omfattningen av omställning inom respektive bransch. Sektorer i fokus är energi- och utsläppsintensiva sektorer som energi och kraftbolag, tunga transporter, stål, cement, livsmedel, bilar, gruvor, kemisk industri samt sjö- och flygtransporter. Proektet tar fram och publicerar förväntansdokument för utsläppstunga branscher

Resultat

Under 2020 arbetade Etikrådet inom Climate Action 100+, tillsammans med Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC) och Transition Pathway Initative (TPI) med att organisera möten mellan olika bolag och andra aktörer vars engagemang behövs för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i energiintensiva branscher. En lämplig arbetsform för att skapa handlingsplaner bestämdes vara rundabordssamtal för berörda aktörer. Omställningsplanerna ska bygga på de tek niska alternativ som finns tillgängliga idag samt på skalbarhet och synergier mellan olika sektorer. Under 2020 hölls ett första rundabordssamtal för sektorerna olja och gas, tunga transporter och stål. Etikrådet ledde detta arbete tillsammans med Church of England Pensions Board.


Under 2021 vidareutvecklades arbetet för att stötta utsläppstunga branscher att utveckla genomförbara omställningsplaner. Projektet döptes till ”Global Sector Strategies” av Climate Action 100+ och fler investerare fick möjlighet att stötta och följa arbetet. Mål fastslogs om att arbeta fram ett förväntansdokument för varje bransch; ett arbete som drivs av investerare med djup kunskap om branschen i samverkan med andra investerare, experter och bolag. Som del av initiativet genomförs möten med aktörerna inom respektive bransch två gånger årligen, då utvecklingen följs upp. Arbetet har hittills resulterat i ett antal möten och dialoger med aktörer från olika branschers värdekedjor och i fyra framarbetade samt publicerade förväntansdokument för branscherna flygtransport, livsmedel, stål och elförsörjning.

Nästa steg

Under 2022 planeras publicering av förväntansdokument för gruvsektorn och
tunga transporter.