Palmolja – en råvara med stora utmaningar

Palmolja är den mest använda vegetabiliska oljan i världen och är en viktig råvara i olika konsumentvaror som bland annat kosmetika, godis, tvål, tvättmedel, bröd och kakor. Det är också en råvara med stora utmaningar när det gäller klimat, miljö och sociala aspekter. Etikrådet deltar i ett investerarsamarbete som arbetar för hållbar produktion av palmolja.

Palmolja är den mest använda vegetabiliska oljan i världen och är en viktig råvara i olika konsumentvaror som bland annat kosmetika, godis, tvål, tvättmedel, bröd och kakor. Det är också en råvara med stora utmaningar när det gäller klimat, miljö och sociala aspekter. Etikrådet deltar i ett investerarsamarbete som arbetar för hållbar produktion av palmolja.

Reportage från årsrapport 2018

Palmolja är en viktig råvara för flera företag i AP-fondernas portföljer. I palmoljeproducerande länder erbjuder denna industri nya intäktskällor och möjlighet till förbättrad levnadsstandard. Palmoljeodlingar drivs i hög grad genom småskaliga jordbruk och av familjeföretag, i till exempel Indonesien utgör dessa cirka 40 procent av landets palmoljeproduktion.

Industrin förknippas med stora utmaningar bland annat hur småskaliga jordbruk ska uppmuntras till att förbättra sina produktionsmetoder liksom hur spårbarhet av palmoljefrukter ska uppnås genom leverantörskedjan. Ett vanligt sätt att öka produktionen är att öka plantagearealen genom avbränning av skog. Skogsbränderna bidrar till den globala uppvärmningen och till att regnskogen, som är en globalt viktig växthusgassänka, förstörs.   Dessutom bidrar markberedningen ofta till ytterligare utsläpp av växthusgaser. Avskogningen medför en minskad biologisk mångfald.

Låg betalningsvillighet för certifierad hållbar palmolja

Hållbar produktion kräver kunskap och investeringar. För att andelen certifierad hållbar palmolja ska öka krävs att befintliga palm- oljeodlingar sköts mer effektivt liksom att det finns en efterfrågan och betalningsvilja för hållbart odlad palmolja. Tyvärr är efterfrågan på certifierad hållbar palmolja relativt låg. Den största efterfrågan kommer från Europa följt av USA. Det är låg efterfrågan på hållbar palmolja i Indien och Kina och dessa två länder köper upp nära hälften av den globala produktionen av palmolja.

Hållbarhetsarbetet utvecklas

De senaste åren har flera stora globala börsnoterade företag arbetat med att utveckla sina policyer, system och processer för att kunna producera palmolja mer hållbart. Arbetet omfattar åtaganden att inte bidra till avskogning eller odla på torvmark liksom att förbättra hanteringen av eventuella incidenter i verksamheten samt öka transparensen i rapporteringen. Utmaningarna är många till exempel att öka användningen av bra metoder som kartlägger och kategoriserar marks bevarandevärde.

Etikrådet är medlem i ett investerarsamarbete som samordnas av branschorganisationen Principles för Responsible Investment (PRI). Samarbetet arbetar för ökad hållbarhet i produktionen av palmolja. 2018 reste företrädare för PRI och flera globala investerare, däribland Etikrådet, till Indonesien och Malaysia för att på plats ha möten med företag, frivilligorganisationer, lokala myndigheter, lokala investerare och banker. Möjligheterna och utmaningarna med finansieringen av palmoljeproducenter diskuterades med bankerna för att påverka dem att stödja en mer hållbar produktion av palmolja. Etikrådet kommer att fortsätta arbetet för en hållbar palmoljeproduktion.


Bakgrund fakta

Region: Indonesien, Malaysia
Ämne: Mänskliga rättigheter, Miljö, Klimat