Upphandling av normbaserad analys- och dialogtjänst, Dnr: AP3 2024/11

Tredje AP-fonden (härefter “AP3”) har den 22 mars 2024 publicerat en upphandling i TendSign rörande normbaserad analys- och dialogtjänst för Etikrådets räkning. Etikrådet är ett samarbete mellan de fyra AP-fonderna (AP1, AP2, AP3, samt AP4) som är buffertfonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.

Syftet med upphandlingen är att säkerställa tillgång till integrerad norm-baserad analys respektive dialog-tjänster, där de utländska innehaven i fonderna kontinuerligt bevakas och analyseras, och i förekommande fall blir föremål för påverkansdialog.

Kontraktstiden är minst två (2 år), med möjlighet för AP3 att förlänga denna med upp till 2 år, dvs. en total maximal kontraktstid om fyra (4) år.

Anbud ska ges in via TendSign senast den 24 april 2024 klockan 23:59. 

AP3 biträds i denna upphandling av Adda Affärskoncept AB.

Länk till upphandlingen: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13134