Tech-giganter och mänskliga rättigheter

Informationsteknik är integrerat i det globala samhället och används dagligen av miljarder människor. Internet, personliga elektroniska enheter och sociala medier är en del av den ekonomiska och sociala vardagen. Tekniken innebär därför både möjligheter och utmaningar inom hållbarhet. Etikrådet har varit drivande i att etablera ett förväntansdokument kring tech-giganters hantering av mänskliga rättigheter och har inlett dialog med tech-bolag i samverkan med en större grupp internationella investerare.

Informationsteknik är integrerat i det globala samhället och används dagligen av miljarder människor. Internet, personliga elektroniska enheter och sociala medier är en del av den ekonomiska och sociala vardagen. Tekniken innebär därför både möjligheter och utmaningar inom hållbarhet. Etikrådet har varit drivande i att etablera ett förväntansdokument kring tech-giganters hantering av mänskliga rättigheter och har inlett dialog med tech-bolag i samverkan med en större grupp internationella investerare.

Bakgrund

De stora tech-giganternas plattformar, bland annat Meta Platforms (Facebook), Twitter och Alphabet (Google), skapar stora möjligheter genom att tillgängliggöra information för allmänheten. Detta främjar bland annat mänskliga rättigheter, demokrati och ett öppet samhälle, men medför även nya frågeställningar. Hållbarhetsutmaningarna är kopplade till komplexa frågor som hantering och kommersialisering av personuppgifter, extremism och terrorism, valmanipulation och andra allvarliga konsekvenser för utsatta grupper, inte minst barn och ungdomar.


Andra utmaningar rör datahantering och spridning av åsikter; effekter av innehållsmoderering och kryptering kan leda till diskriminering, liksom ensidig åsiktsspridning
som kan leda till kränkningar av mänskliga rättigheter. Ytterligare konsekvenser, på systemrisknivå, är koncentration av välstånd och förstärkning av ojämlikheter.


Lagstiftare och tillsynsmyndigheter har haft svårt att etablera regelverk och kontrollsystem i takt med den snabba teknikutvecklingen. Tech-bolagen har vuxit snabbt på förhållandevis kort tid, verksamheterna är dynamiska, diversifierade, transnationella och tekniskt komplexa. I många fall kan grundorsakerna till mänskliga rättighetsrisker härledas till bolagens affärsmodeller, styrning och ersättningsvillkor.


Tech-giganterna behöver förstå och hantera riskerna kopplade till mänskliga rättigheter på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet.

Projektets mål

Etikrådets mål för projektet är att Tech-giganter ska stärka och anpassa sitt hållbarhetsarbete kring mänskliga rättigheter så att verksamheterna bedrivs i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP).
Projektet har tre övergripande mål;

  1. Förstudie: bygga kunskap och förståelse kring vilka hållbarhetsutmaningarna bolagen har. Identifiera en fokuserad problemställning och en lämplig ”plattform” för konstruktiva påverkansdialoger med bolagen.
  2. Formulera ett dokument med långsiktiga förväntningar och krav om bolagens ansvar, respekt för och påverkan på mänskliga rättigheter, som Etikrådet och andra investerare kan dela och använda vid påverkansdialoger. Etikrådet avser skapa bred uppslutning kring arbetet från andra större institutionella investerare i syfte att med större tyngd kunna påverka till positiv förändring hos bolagen.
  3. Före dialoger med bolagen utifrån förväntansdokumentet och påverka till förbättringar.

Resultat

Projektet har pågått i tre år och samtliga delmål har uppnåtts.


Under 2019 pågick Etikrådets kunskapsuppbyggnad och analys av hur man bäst adresserar de identifierade hållbarhetsriskerna. Detta resulterade i Etikrådets andra målsättning; att under 2020, tillsammans med experter från Danish Institute for Human Rights (DIHR), arbeta fram ett förväntansdokument, Tech giants and human
rights: Investor expectations, som beskriver Etikrådets och andra investerares långsiktiga förväntningar på hur sektorn ska arbeta strategiskt med mänskliga rättigheter.


Etikrådet sökte och uppnådde ett brett internationellt stöd för initiativet; förväntansdokumentet stöds bland annat av investerare som APG, AXA Investment Management, Church of England Pensions Board, Church Commissioners of England, COMGEST, Kempen, Legal & General Investment Management, LGPS Central, New Zealand Super Fund, Robeco, Royal London Asset Management och USS.


Investerargruppen etablerade kontakt med de stora amerikanska teknikbolagen Meta Platforms (Facebook), Microsoft, Twitter, Alphabet (Google), Apple, och Amazon under 2020.
Under 2021 fördes dialoger med bolag utifrån förväntansdokumentet. Flera av bolagen har anställt mer personal med specialistkompetens kring mänskliga rättigheter och de har påbörjat, och i några fall färdigställt, tydligare policyer om mänskliga rättigheter.

Uppmärksammad visselblåsning

Under senare delen av 2021 läckte en tidigare medarbetare information till media och vittnade även i kongressen om att Facebook valt tillväxt och användarengagemang framför att minska plattformens negativa effekter. Efter avslöjandet kallades bolagsledningen till förhör i den amerikanska senaten. Detta visar på att det återstår arbete avseende bolags ansvarstagande.

Nästa steg

PRI kommer under 2022 överta ansvaret för projektet. Detta förväntas möjliggöra att fler investerare kan delta och bidra i dialogerna. Etikrådet kommer även fortsatt att vara engagerat i påverkansdialogerna med bolagen för att uppnå positiva förändringar.