Transparens bekämpar korruption

Affärsetik - anti-korruption och ansvarsfullt företagande - är ett av Etikrådets fyra fokusområden. Anledningen är enkel, korruption undergräver bra bolagsstyrning, ansvarsfullt företagande och samhället i stort , men att lösa problemet är svårt. Arbetet med att bekämpa korruption är och förblir en viktig hållbarhetsfråga för Etikrådet.

Affärsetik – anti-korruption och ansvarsfullt företagande – är ett av Etikrådets fyra fokusområden. Anledningen är enkel, korruption undergräver bra bolagsstyrning, ansvarsfullt företagande och samhället i stort , men att lösa problemet är svårt. Arbetet med att bekämpa korruption är och förblir en viktig hållbarhetsfråga för Etikrådet.

Reportage från årsrapport 2019

Etikrådet för dialoger med ett stort antal företag och i princip alla proaktiva dialoger inkluderar hur företaget arbetar med anti-korruption. Olika former av korruption är vanligt förekommande risker för de flesta företag. Korruption snedvrider sund konkurrens och undergräver tillgångsvärden. Det är viktigt att företag arbetar aktivt med att minska risken för korruption i  verksamheten.

Korruption är utbrett i många länder och branscher. Den är mycket skadligt för samhällen, eftersom den undergräver människors förtroende för politiska och ekonomiska system, institutioner och ämbetsmän, tjänstemän och politiska ledare.

Anti-korruptionsarbete är en utmaning, för både företag och de samhällen där företagen verkar, då korruption till sin natur ofta sker i det fördolda och är svårt att upptäcka och förhindra.

Målet för Etikrådets dialoger om korruption är att företagen ska stärka sitt anti-korruptionsarbete. Verktyg för att minska och förebygga korruption är bland annat att öka transparensen, använda visselblåsarkanaler och förbättra uppföljningen av företagets interna regler (compliance).

Fokus på penningtvätt under 2019

På temat ekonomisk brottslighet och penningtvätt samlade Etikrådet de fyra storbankerna i Sverige – SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea, alla relevanta institutioner – och Transparancy International Sverige till ett fullbokat seminarium. Diskussionerna var intensiva och alla parter var överens om att samarbete kommer att vara en av de viktigaste parametrarna för att nå framgång i denna komplicerade fråga. Etikrådet avser att fortsätta sitt engagemang i frågan under 2020.

Att bedöma företags arbete med anti-korruption

Som utgångspunkt för att bedöma företags arbete med anti-korruption kan till exempel följande indikatorer användas:

 • Uppförandekod för alla anställda och styrelseledamöter
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Uppförandekod för agenter
 • Uttalande om nolltolerans av korruption
 • Anställdas möjlighet att rapportera anonymt
 • Förbud mot repressalier vid rapportering
 • Krav på regler för gåvor, gästfrihet, resor
 • Införande av utbildningsprogram
 • Stöd till ledande befattningshavare
 • Regelbunden översyn av arbetet mot korruption
 • Redovisning av politiska bidrag
 • Förbud mot ”smörjmedel” (på engelska ”facilitation payments” det vill säga när en mindre summa betalas till en offentlig tjänsteman för att skynda på ett beslut eller en process)

Bakgrund fakta

Region: Globalt
Fokusområde: Affärsetik