Upphandling av layouttjänster för Etikrådets räkning

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) upphandlar konsult produktion av layouttjänster för tryck.
Tredje AP-fonden genomför nu denna upphandling för Etikrådets räkning.

Sista anbudsdag är den 19 oktober 2017.

Information med inbjudan till att delta kan erhållas från TendSign >>