AP-fondernas etikråds årsrapport 2017 – Fokus på att motverka korruption

Pressmeddelande

2018-04-14

AP-fondernas etikråd fokuserar på att motverka korruption

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) firade tio år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete och informationsgivning kring miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. 2017 års dialoger har bland annat omfattat samtal och möten med bolag rörande korruption, mänskliga rättigheter och arbetsmiljöproblem i flera industrier och där AP-fonderna som aktiva ägare arbetat för att åstadkomma positiva förändringar.

Etikrådet arbetar utifrån AP-fondernas uppdrag att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer och den gemensamma värdegrunden – att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Etikrådet arbetar både förebyggande och reaktivt med globala bolag i AP-fondernas portföljer. Utgångspunkten är att välskötta och ansvarstagande bolag över tid ger högre avkastning till lägre risk. Målet för Etikrådets arbete är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet.

Etikrådet har under 2017 fört dialoger inom olika hållbarhetsområden med totalt 174 bolag över hela världen. Korruption har varit ett område i fokus, speciellt i Brasilien där en omfattande korruptionsskandal fortsätter att rullas upp. Även brott mot mänskliga rättigheter fortsätter att vara ett viktigt fokusområde och Etikrådet har bland annat drivit frågor kring barnarbete inom tobaksbranschen.

– Långsiktighet och hållbart värdeskapande i bolag innebär att ta ansvar för sin verksamhet. Transparens är viktigt för att ägare och andra intressenter ska kunna bedöma hur bolaget arbetar med, mäter och hanterar hållbarhet. I förlängningen är god transparens grundläggande för väl fungerande finansiella marknader, säger Pia Axelsson, Etikrådets ordförande under 2018.

Läs mer om Etikrådets företagsdialoger och andra engagemang i årsrapporten för 2017

För mer information kontakta:

Pia Axelsson, Etikrådets ordförande, telefon: 08 787 75 72

John Howchin, Etikrådets generalsekreterare, telefon: 08-555 171 76

e-post: info@etikradetapfonderna.se

AP-fondernas etikråd (Etikrådet)

Etikrådet är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna, vilka har uppdrag från riksdagen att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer. Etikrådet arbetar för att bidra till AP-fondernas långsiktiga avkastning genom att påverka bolagen till ansvarsfullt företagande rörande miljö, sociala frågor och god bolagsstyrning.

Etikrådets ledstjärna:

”Vår ledstjärna är att göra skillnad. Vi vill påverka bolag världen över att ta hänsyn till etik och miljö – det vill säga hållbarhetsfrågor som har stor betydelse för människor och samhällen och för värdeskapandet i bolagen. Genom dialog och samtal engagerar vi oss både förebyggande och vid incidenter. Det är så vi kan förebygga problem, överträdelser eller olyckor i olika bolag och branscher i framtiden. Det är så vi kan bidra till utveckling och till hållbara pensioner för dagens och morgondagens pensionärer. Vi menar att långsiktiga värden skapas i hållbara företag.