Freeport McMoRan

Etikrådets rekommendation 2013-04-30

Etikrådet har sedan start 2007 haft en dialog med det amerikanska gruvbolaget Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. eftersom bolagets gruvdrift i Indonesien kopplas till allvarlig negativ miljöpåverkan i strid med FN:s konvention om biologisk mångfald.

Målen för Etikrådets dialog är att Freeport McMoRan ska redovisa hur det arbetar för att minimera effekterna på miljön samt ta fram en plan för hur området ska återställas då gruvdriften upphör. För Freeport McMoRan, liksom för alla Etikrådets dialoger, gäller även att bolaget skall vidta åtgärder för att hindra att framtida kränkningar sker.

Dialogen med Freeport McMoRan har fokuserat på: ökad transparens, bättre rapportering, ökad miljöexpertis i styrelsen, och antagande av policy som tar avstånd från framtida utsläpp i floder. Etikrådet har sett framsteg vad gäller transparens och rapportering. Bolaget har nu bland annat en publik rapport där de beskriver den kontroversiella avfallsmetoden och rapportera sitt hållbarhetsarbete i enlighet med GRI. Freeport McMoRan har dock inte presenterat vetenskapliga artiklar som belägger bolagets påstående att gruvverksamheten inte kommer att ha någon irreversibel påverkan på miljön. Freeport har ett omfattande miljöprogram för att övervaka miljöpåverkan. Etikrådet har dessvärre inte nått några framsteg vad gäller antagande av en policy vilket Etikrådet ser som nödvändigt för att förhindra bolaget att i framtiden använda den kontroversiella metoden. Bolagets VD och
styrelseordförande har skriftligen klargjort att bolaget inte kommer att anta någon policy som begränsar bolagets framtida val av avfallsmetod.

Etikrådet bedömning är att en fortsatt dialog med Freeport McMoRan inte är meningsfull och att det finns en risk för framtida kränkningar eftersom bolaget inte utesluter möjligheten att i framtida projekt använda sig av den kontroversiella avfallsmetoden. Etikrådet har därför rekommenderat AP-fonderna att exkludera Freeport McMoRan.