Motorola Solutions

Etikrådets rekommendation 2015-02-03

Etikrådet har sedan 2010 fört en dialog med det amerikanska kommunikationsutrustningsbolaget Motorola Solutions. Dialogen har handlat om bolagets leverans och underhåll av ett skräddarsytt radarbaserat övervakningssystem för israeliska bosättningar som ligger på ockuperat område. 

Målet för Etikrådets dialog med Motorola Solutions har varit att få bolaget att avsluta kontraktet samt ta fram en policy kring mänskliga rättigheter som säkerställer att bolaget undviker att genomföra liknande affärer framöver.

Dialogen med bolaget har fokuserat på att få bolaget att utveckla den policy man idag har, som bolaget hänvisar till som en policy kring mänskliga rättigheters men som i sin utformning och innehåll är en policy kring arbetsrätt och arbetsmiljö. Motorola Solutions har inte varit intresserat av att diskutera varken kontrakten kring utrustning eller sin policy kring mänskliga rättigheter, trots omfattande försök till dialog samt påtryckning genom att lägga ett aktieägarförslag på bolagets årsstämma.

Baserat på den information Etikrådet har, anser inte Etikrådet att bolaget har vidtagit eller avser vidta några åtgärder för att avsluta sin involvering i projektet samt förebygga liknande problem. Etikrådet har i sin modell också satt en gräns på fyra år för hur länge en dialog kan pågå, om inte tydliga förändringar/ förbättringar kan skönjas. Den tidsgränsen är nu nådd.  Det innebär att bolagets verksamhet kan kopplas till kränkningar av Fjärde Genevekonventionen varför Etikrådet rekommenderar uteslutning av Motorola Solutions.