Zijin Mining

Etikrådets rekommendation 2016-05-23

Zijin Mining Group Ltd är ett kinesiskt gruvbolag. Zijin äger sedan maj 2015 47,5% av Porgeragruva på Papua Nya Guinea. Metoden för avfallshantering vid gruvan kan kopplas till allvarlig negativ miljöpåverkan i strid med FN:s konvention om biologisk mångfald på grund av att de släpper ut stora mängder avfall i en närbelägen flod.

Etikrådet har i sina dialoger med olika gruvbolag arbetat för att bolagen ska anta en policy där bolaget i framtiden avstår från att använda den kontroversiella metoden. Etikrådet har sedan 2012 försökt få till stånd en dialog med Zijin Mining då bolaget intialt ingick i det förbyggande projekt kring gruvbranschen som Etikrådet då inledde. Zijin Mining var det bolag som hade sämst förebyggande arbete på alla punkter och bolaget har historiskt haft allvarliga olyckor. Etikrådets bedömning är att fortsatta försök till att få till en dialog med Zijin inte är meningsfulla då bolaget trots otaliga försök inte responderar på Etikrådets eller andra investerares försök till dialog. Att bolaget i nuläget skulle anta en policy där  de utlovar att i framtida projekt inte använda sig av den kontroversiella avfallsmetoden ter sig därför orealistisk.